ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau), ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

COVID-19 ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 0800 512 337 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ? ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ।

बाहरी लिंक
Unite Against COVID-19 logo

बहुत से लोग दोस्तों और whānau (परिवार) की मदद से आत्म-अलगाव का प्रबंध कर पाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद उपलब्ध है। अगर आपको COVID-19 है या आप आत्म-अलगाव में हैं तो अतिरिक्त सहायता प्राप्त करें।

बाहरी लिंक
Unite Against COVID-19 logo

लोगों को यह बताने के लिए एक पोस्टर डाउनलोड करें कि आप आत्म-अलगाव में हैं।

ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਵਹਾਨਉ (whānau) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮਰ, NHI ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 • ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 • ਇੱਕ ਵੇਲਨੇਸ ਕਿੱਟ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਦਸਤਾਨੇ, ਟਿਸ਼ੂ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 • COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਗਲੇ ਦੇ ਲੋਜ਼ੈਂਜ, ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਵੈਪਰ ਰਬ।

ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ।

 • ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau), ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹਨ।
 • ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਵਹਾਨਉ (whānau), ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।
 • ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਯੁਨਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?

अपने समुदाय की टीका लगवाने में मदद करें

आप टीका लगवाकर अपने समुदाय की COVID-19 के लिए तैयार होने में मदद कर सकते हैं।

टीका लगवाने का मतलब है कि आपके असल में बीमार होने और आपके अस्पताल में जाने की संभावना बहुत कम होती है। आपके द्वारा अन्य लोगों में भी COVID-19 फैलाने की संभावना कम होती है।

अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों ने टीके की दो खुराक प्राप्त की हैं, वे COVID-19 लक्षण होने से सुरक्षित हैं।

 • यदि आपके कोई ऐसे पड़ोसी हैं जो आपके निकटतम COVID-19 टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उन्हें क्यों न उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश करें?

  हो सकता है कि किसी को COVID-19 वैक्सीन न मिलने का एक कारण यह हो कि वे टीकाकरण केंद्र नहीं जा सकते। न्यूज़ीलैंड में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ आप अपॉइंटमेंट के साथ या उसके बिना भी COVID-19 वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं।

  कुछ टीका लगाने की जगहों को विशेष रूप से विकलांग लोगों की सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है।

 • क्या आपके कोई ऐसे पड़ोसी हैं जो COVID-19 का टीका लगवाने से घबरा रहे हैं? आप उनकी सहायता करने (उनके साथ जाने) की पेशकश कर सकते हैं।

  अगर आपने अपने COVID-19 के टीके लगवा लिए हैं, तो आपको पता होगा कि यह कितना आसान है। हो सकता है आपके पड़ोसियों को अपनी अपॉइंटमेंट पर क्या अपेक्षा करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़े आश्वासन की आवश्यकता हो सकती है।

  आप उनके एक टीका लगवाने वाले मित्र बन सकते हैं और सहारे के लिए अपने पड़ोसी के साथ जा सकते हैं।

 • अगर आपके कोई ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें COVID-19 का टीका नहीं लगाया गया है, तो हो सकता है उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए किसी की जरूरत हो।

  हो सकता है व्यस्त परिवारों के माता-पिता और देखभाल करने वालों को अपने टीके के लिए दूर जाने का मौका नहीं मिला हो। जब वयस्क अपने टीके के लिए जाते हैं, तो आप बच्चों की देखभाल की पेशकश करके चीजों को थोड़ा आसान बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं।

 • किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चिंतित है कि COVID-19 वैक्सीन से दर्द हो सकता है? उन्हें बताएं कि यह उतना बुरा नहीं हो सकता जितना वे सोचते हैं।

  COVID-19 का टीका लगवाना जल्दी और आसान है। वैक्सीन लगवाने को लेकर आप नर्वस महसूस कर सकते हैं, जो पूरी तरह से सामान्य है।

  एक पूरी तरह से प्रशिक्षित वैक्सीनेटर (टीका लगाने वाला) आपको आपकी बाँह के ऊपरी भाग में टीका देगा, और यह बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। फिर आपको कम से कम 15 मिनट तक रुकने की आवश्यकता होगी ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि आपको कोई तत्काल प्रतिक्रिया न हो।

बाहरी लिंक
Unite Against COVID-19 logo

Aotearoa (आओटियारोआ) न्यूज़ीलैंड में अब 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का हर कोई व्यक्ति अपना निःशुल्क COVID-19 टीका बुक कर सकता है।

बाहरी लिंक
Unite Against COVID-19 logo

न्यूज़ीलैंड में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ आप अपॉइंटमेंट के बिना भी COVID-19 वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं। अपने नज़दीक एक वैक्सीनेशन सैंटर (टीकाकरण केंद्र) को खोजें।

बाहरी लिंक
Unite Against COVID-19 logo

पता करें कि आपके COVID-19 टीकाकरण अपॉइंटमेंट में क्या होगा।

बाहरी लिंक
Unite Against COVID-19 logo

जब हम अपने लिए और अपने whānau (परिवार) के लिए कोई निर्णय लेते हैं तो हम सभी को सटीक और विश्वसनीय जानकारी की आवश्यकता होती है। यहां आप विशेषज्ञों से सीख सकते हैं और लोकप्रिय विषयों के बारे में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

तैयार हों

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप और आपका whānau (परिवार) सामना करने के लिए तैयार हैं, आप कुछ सरल कदम उठा सकते हैं।