‘Ākono iā koe ‘uā‘orāi, to‘ou kōpu tangata, ai taeake, e te ‘oire tangata, mei te COVID-19, na roto i te pāti‘ia‘anga ki te vairākau-pāruru.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia, no te no‘o‘anga ‘akatakake i te kainga

Ka rauka iākoe i te ‘akate‘ate‘amamao no te au mea ka anoano koe, me tū‘ia koe e te COVID-19. No te tangata, te au komakoma‘anga, te au ‘ātuitui‘anga, e te kite‘anga i te au rāvenga tau i te rave, te ‘āite‘anga o te ‘akate‘ate‘amamao‘anga. Ka rauka i to‘ou kōpu tangata, e te ‘oire tangata, i te tauturu ia ratou ‘uā‘orāi, te ‘āite‘anga o te vai te‘ate‘amamao‘anga.

Me tū‘ia koe i te COVID-19, ka anoano‘ia koe, e te aronga te no‘o ra ki ko iākoe, kia no‘o ‘akatakake, i te tauturu i te tāpū‘anga i te toto‘a‘anga o te manumanu.

Ka tū‘ia te ma‘ata‘anga o te aronga tei tū‘ia e te COVID-19, i te maki māmā ‘ua, ki te maki tau ‘ua. Ka rauka ia ratou i te no‘o ‘akatakake ia ratou ‘uā‘orāi, mei roto i to ratou ‘uā‘orāi ngutu‘are, me kore ra, ki roto i teta‘i ngā‘i no‘o‘anga tau, e te turu mei ko i te aronga rapakau o te ‘oire.

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni

Ka anoano‘ia koe, kia kite i ta‘au ka rave, me tū‘ia teta‘i tei roto i to‘ou ngutu‘are, e te COVID-19. Ka anoano‘ia te katoa‘anga o to‘ou ngutu‘are tangata, kia no‘o ki te kainga.

Ko‘ai te ka rauka i te tauturu iā koe?

‘Akakite‘ia mai te aronga tei va‘o ake i to‘ou ngutu‘are, te ka rauka i te tauturu, me te no‘o ‘akatakake ra, to‘ou ngutu‘are tangata. Teia te ‘ākara‘anga, na roto i te kave‘anga atu i te kai, me kore ra, i te au mea anoano‘ia.

E tangata āinei teta‘i, tei roto i to‘ou ngutu‘are, te anoano ‘ākono‘ia‘anga, me koe ra turu? Komakoma atu ki teta‘i ua atu ngutu‘are ‘ākono tangata, tei ‘akatika takere i te au mea te ka tupu, me anoano‘ia koe kia no‘o ‘akatakake. Ma‘ani‘ia te au parāni, me te tukutuku taime ra koe i te ‘ākono‘anga i teta‘i tamaiti, me kore ra, teta‘i te ‘irinaki ra ki runga iā koe.

Ka anoano tauturu ‘āinei koe?

E ma‘ata ua atu te aronga te ka meitaki, me tauturu‘ia, e te ai taeake, e te kōpu tangata. Māri ra, me te anoano ra koe i teta‘i atu turu, ka rauka i te Manatū Whakahiato Ora, i te ‘ātui atu iākoe, ki te turanga tauturu tau, no te tauturu iā koe. Tāniuniu‘ia te numero 0800 512 337 tutaki-kore.

Ka rauka pa‘a i te Hiringa Tangata i te tauturu i te tutaki‘anga.

Ea‘a ta‘au parāni no te ngā‘i ‘anga‘anga, e te ‘āpi‘i?

Komakoma atu ki to‘ou pū-‘anga‘anga, ki te ‘āpi‘i o ta‘au tamaiti, e te au putuputu‘anga ‘oire, no runga i ta ratou au parāni.

Te anoano ‘apinga āinei ratou mei kona iā koe? Ka rauka āinei ia ratou i te tauturu iā koe? Ka rauka āinei iā koe, e ta‘au tamariki, i te ‘anga‘anga, me kore ra, i te tāmou ‘āpi‘i, mei roto i te ngutu‘are?

‘Akakite atu ki te tangata e, te no‘o ‘akatakake ra koe

Kimikimi manako no runga i ta‘au rāvenga ‘akakite‘anga ki te tangata e, te no‘o ‘akatakake ra to‘ou ngutu‘are tangata. Ko teta‘i ‘akairo pa‘a, tei runga i te pa i mua, me kore ra, i teta‘i tūtū QR code ma‘atama‘ata tei runga i te ‘āua, kia rauka i te tangata i te āru i te au ngā‘i tei ‘ā‘aere‘ia e ratou.

Me te tauturu ra te tangata i te kavekave ‘apinga, kia kore e ‘ārāvei mata ki te mata, ka ‘inangaro āinei koe ia ratou, kia tuku atu i teta‘i karere patapata, me kore ra, i teta‘i karere, i mua ake ka tae atu ei? Te ‘akatangi i te pū mōtoka, mei ko i te ngutupa o te ‘āua? Te tā‘anga‘anga i teta‘i ngā‘i tomo‘anga tei ‘akatinamou‘ia?

Tātā‘ia te au ‘iku‘iku‘anga

Tātā‘ia teta‘i ua atu ‘iku‘iku‘anga ngutu‘are tangata, te ka rauka i teta‘i ua atu i te āru māmā ‘ua, me maki‘ia koe, e ka anoano‘ia kia no‘o ‘akatakake ki teta‘i ngā‘i tei ‘akakoro‘ia, me kore ra, ki roto i te ‘aremaki. Tātā‘ia te au rāvenga, mei te ‘āngai‘anga ‘ānimara/manu ‘akaperepere‘ia, te tutaki‘anga i te au pīra, e te au parāni no te pīpī‘anga ki te vai.

Te ‘akatopa‘anga i te toto‘a‘anga?

Tāmanako meitaki, no runga i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are, i te ‘akatopa‘anga mai, i te toto‘a‘anga o te COVID-19. Torō‘ia teta‘i māpu no to‘ou kainga, ma te ‘akairo i to‘ou au tu‘anga. Teia te ‘ākara‘anga, te au ngā‘i e tā‘anga‘anga‘ia ana e te katoatoa, te au ngā‘i no te no‘o‘anga ‘akatakake, e teta‘i ngā‘i tāmā‘anga ki te vairākau.

Te External link
Unite Against COVID-19 logo

E ma‘ata te aronga te ka rauka i te ‘ākono ia ratou ‘uā‘orāi, e te tauturu mei ko i to ratou ‘ai taeake, e te kōpu tangata, na roto i te no‘o‘anga ‘akatakake ia ratou ‘uā‘orāi, māri ra, te vai nei te turu, me anoano koe. Kimi‘ia teta‘i atu turu, me tū‘ia koe e te COVID-19, me kore ra, me te no‘o ‘akatakake ra koe iā koe ‘uā‘orāi.

Te External link
Unite Against COVID-19 logo

Kiriti‘ia teta‘i tūtū ma‘atama‘ata, no te ‘akakite‘anga ki te tangata e, te no‘o ‘akatakake ra koe iā koe ‘uā‘orāi.

Kimi‘ia te au mea ka anoano kotou

Kimikimi manako no runga i te au mea ka anoano koe, no te tauturu iā koe ‘uā‘orāi, e te aronga te koropini ra iā koe.

 • Tātā‘ia teta‘i ‘akapapa‘anga no runga i te kōpu tangata. Tātā‘ia te ingoa o te katoatoa, te mata‘iti, te au numero NHI, teta‘i ua atu turanga makimaki, e te vairākau tei mātau‘ia, me kore ra, te au vairākau/rapakau‘anga, ka anoano te tangata tātakita‘i. Tātā‘ia te ‘akakitekite‘anga no te ‘ārāvei‘anga i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, mei to‘ou taote, te numero tei va‘o ake i te ora ‘anga‘anga, e teta‘i ua atu turanga turuturu.
 • Ko‘iko‘i‘ia ta‘au au ‘apinga reka. Ea‘a āinei, te ka tauturu i te turanga maromaroā, iā koe e no‘o ‘akatakake ra i te kainga?
 • ‘Akate‘ate‘amamao‘ia teta‘i ko‘u no te ora‘anga meitaki. Tāru‘ia atu te au matatāpoki, te vairākau tāmā rima, te au ‘a‘ao rima, te pēpa ‘ōrei putāngi‘u, te au pūtē ‘a‘ao tīta, e te au mea tāmā.
 • ‘Ākapāpu meitaki, i te tāru atu i te au mea te ka tauturu no te au ‘akairo-maki COVID-19. Mei te ‘apinga ‘akakore mamae, te au rōre no te karaponga, te vairākau mare, te vai toka, e te au mea māorooro.

Pati atu no te tauturu a te ai taeake, e te kōpu tangata

Kua tā‘okota‘i‘ia tatou pouroa ki roto i teia, e ka ora ta‘okota‘i tatou.

 • No‘o ‘ātuitui‘ia. ‘Akano‘ono‘o‘ia te au ‘ārāvei‘anga putuputu ki roto i te kōpu tangata, ai taeake, e te ‘oire tangata. Me te no‘o ‘akatake ra koe, ‘akapāpu meitaki e, tei runga teia au mea i te ‘atuitui roro uira, me kore ra, tei te pae/runga i te terepōni
 • Turu‘ia to‘ou ai taeake, kōpu tangata, e te ai taeake ‘anga‘anga, i te ma‘ani‘anga i ta ratou ‘uā‘orāi au parāni ‘akate‘ate‘amamao‘anga.
 • Kimi‘ia te au rāvenga, e rave nei to‘ou ‘oire tangata. Te vai āinei teta‘i pupu ma‘ani kai, kia ‘akatoka‘ia, te tu‘atu‘a nei i te au tāmanako‘anga no runga i te parāni‘anga, me kore ra, tei kite i te au mea e tupu nei?

Tauturu atu i to‘ou ‘oire tangata, kia patia‘ia ki te vairākau-pāruru

Ka rauka iā koe i te tauturu i to‘ou ‘oire tangata i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga no te COVID-19, na roto i te pātia‘ia‘anga ki te vairākau-pāruru.

Na roto i te pātia‘ia‘anga ki te vairākau-pāruru, e ‘akatopa mai i to‘ou tū‘ia‘anga kino i te maki, e te ‘aere‘anga ki roto i te ‘aremaki. Kare katoa e ‘irinaki‘ia e, ka ‘akapiri atu koe i te COVID-19, ki teta‘i atu.

Te karanga nei te au kimikimi‘anga kite e, kua pāruru‘ia te aronga tei pātia‘ia ki nga pātia‘anga vairākau-pāruru e rua, mei te tū‘ia‘anga i te au ‘akairo-maki COVID-19.

 • Me e au tangata tupu to‘ou, kare e rāvenga no te ‘aere‘anga ki te puna vairākau-pāruru COVID-19 vaitata rava atu, kaore atu ei koe, e kave ia ratou?

  Ko teta‘i o te au tumu pa‘a teia, i kore ei teta‘i, i pātia‘ia ake ki te vairākau-pāruru COVID-19, no te mea, kare e ravenga no te ‘aere‘anga ki ko i te puna vairākau-pāruru. Ra‘ira‘i ua atu te au ngā‘i na roto i Aotearoa, te ka rauka iākoe i te aere, no te vairākau-pāruru COVID-19, noātu e kare o‘ou tuātau i ‘akatinamou‘ia.

  Kua ‘akano‘ono‘o‘ia teta‘i au puna pātia vairākau-pāruru, no te turu i te pakipakitai.

 • E au tangata tupu to‘ou, te rū nei no te pātia‘ia‘anga ki te vairākau-pāruru COVID-19? ‘Ōronga‘ia atu te rima turuturu, me ‘aere ratou.

  Me kua pātia takere ia koe ki to‘ou vairākau-pāruru COVID-19, kua kite koe i reira e, e mea māmā ‘ua. Ka anoano ‘akamāro‘iro‘i‘anga pa‘a to‘ou au tangata tupu, no runga i te ka tupu no to ratou vairākau‘ia‘anga.

  Ka tano koe ei tokorua-no-te-pātia‘anga, na roto i te āru‘anga i to‘ou tangata tupu, i te turu iāia.

 • Me e au tangata tupu to‘ou, kare i pātia‘ia ake ki te vairākau-pāruru COVID-19, te anoano ra pa‘a ratou i teta‘i tangata, no te tiaki i te tamariki.

  Kare pa‘a e taime o te au metua, e te aronga tiaki, i roto i te au kōpu tangata mama‘ata, no te ‘aere‘anga atu kia pātia‘ia to ratou vairāka-pāruru. Ka rauka iā koe i te tauturu i te ‘akamāmā mai, na roto i te tiaki‘anga i te tamariki, i te aronga mama‘ata e ‘aere ra, kia pātia‘ia.

 • Kua kite āinei koe i teta‘i, te mātakutaku ra, ko te mamae a‘ea te pātia vairākau-pāruru COVID-19? ‘Akakite atu kia ratou e, kare roa e kino ana, mei ta ratou e manako ra.

  E viviki, e te māmā te pātia‘ia‘anga ki te vairākau-pāruru COVID-19. Te meitaki ua ra, te rū no runga i te pātia‘ia‘anga ki te vairākau-pāruru.

  Na teta‘i tangata kua terēni‘ia i te pātia, e pātia ki te tua i runga i to‘ou rima ki te vairākau-pāruru, e ka oti viviki. Ka anoano‘ia koe i reira, kia tiaki no teta‘i 15 miniti, kia rauka ia matou i te ‘akapāpu meitaki e, kare koe i kinokino.

   

Te External link
Unite Against COVID-19 logo

Ka rauka i teta‘i ua atu i roto i Aotearoa, mei te 5 mata‘iti, e runga atu, i te ‘akatinamou i to ratou pātia vairākau-pāruru COVID-19 tutaki-kore, i teia ‘ati‘anga.

Te External link
Unite Against COVID-19 logo

Ra‘ira‘i ua atu te au ngā‘i na roto i Aotearoa, te ka rauka iā koe i te aere, no te vairākau-pāruru COVID-19, ma te kore i te ‘akatinamou‘anga taime. Kimi‘ia teta‘i puna pātia vairākau-pāruru, te vaitata ra kiā koe.

Te External link
Unite Against COVID-19 logo

Kimi‘ia te au mea te ka tupu, me tae atu koe, no to‘ou pātia‘anga vairākau-pāruru COVID-19.

Te External link
Unite Against COVID-19 logo

Ka anoano pouroa tatou, i te ‘akakitekite‘anga tano, e te ‘irinaki‘ia, me rave tatou i teta‘i ‘iki‘anga no tatou ‘uā‘orāi, e to tatou kōpu tangata. Tei konei te ‘āpi‘ipi‘i‘anga mei ko i te au ta‘unga, e te au pa‘u‘anga no runga i te au tumu manako inangaro‘ia.

Te‘ate‘amamao‘ia koe

Te vai nei te au taka‘i‘anga māmā ua, te ka rauka iākoe i te rave, i te ‘akapāpu kia papa koe, e to‘ou kōpu tangata.