ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬ ਮਿਆਰ ਲਈ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (WCAG) 2.1 ਤੋਂ ਲੈਵਲ AA ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੱਧਰ AA ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ AAA ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ
  • ਕੀਬੋਰਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ
  • ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸਟ ਵਰਣਨ
  • ਵੀਡੀਓ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀਆਂ
  • ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ html ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
  • ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ
  • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ Te Reo Māori ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ
  • ਬਾਹਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ emergency.management@nema.govt.nz ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

Hononga ā-waho
World Wide Web (W3C) logo

ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (WCAG) 2.1 ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੈਬ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। W3C ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।