Humanap ng mga video at rekording na audio na nasa New Zealand Sign Language.

Mga video na nasa New Zealand Sign Language

Panlabas na link

Panoorin ang mga video sa New Zealand Sign Language tungkol sa mga peligro at emerhensya sa New Zealand.

Payo para sa mga taong may kapansanan

Kung ikaw ay may kapansanan o anumang mga pangangailangan na naglalagay sa iyo sa mas malaking panganib sa isang emerhensya, humanap ng payo sa paghahanda.