Mga mapagkukunan

Maaari mong pinuhin ang iyong seleksyon sa pamamagitan ng pagpili mula sa listahan ng mga paksa at wika sa ibaba.

93 result

Panlabas na link
Facebook logo

Humanap ng opisyal na pang-emerhensyang impormasyon at payo sa pagiging mas handa para sa mga sakuna sa New Zealand. Alamin at talakayin ang paghahanda para sa isang emerhensya, pagkaya sa oras ng pangyayari, at makapanumbalik sa dati nang mabilis.

Panlabas na link
Fire and Emergency New Zealand logo

Humanap ng impormasyon tungkol sa kaligtasan sa sunog sa website ng Fire and Emergency New Zealand.

Panlabas na link
New Zealand Police logo

Humanap ng impormasyon tungkol sa mga kilos na kriminal at terorismo sa website ng New Zealand Police.

Panlabas na link
Civil Defence logo

Alamin ang higit pa tungkol sa National Emergency Management Agency.

Panlabas na link
WorkSafe New Zealand logo

Humanap ng impormasyon tungkol sa pagtatrabaho nang ligtas sa mga bubong mula sa website ng WorkSafe.

Panlabas na link
Ministry for Primary Industries logo

Alamin ang higit pa sa pagpapanatiling ligtas ng pagkain sa website ng Ministri para sa Pangunahing mga Industriya.

Panlabas na link
MetService logo

Manatiling up to date sa mga taya ng panahon ng MetService.

Panlabas na link
Volunteering New Zealand logo

Magboluntaryo sa inyong komunidad. Ang Volunteering New Zealand ay isang samahan ng mga sentro ng pagboboluntaryo at pambansang organisasyon na nakatuon sa pagboboluntaryo.

Panlabas na link
MetService logo

Basahin ang kasalukuyang mga babala sa panahon sa website ng MetService.

Panlabas na link
Waka Kotahi logo

Magplano ng iyong daraanan gamit ang impormasyon sa live na trapiko at paglalakbay sa website ng Waka Kotahi.

Panlabas na link
Deaf Aotearoa New Zealand logo

Ang Deaf Aotearoa ay may mga serbisyo na makukuha ng mga taong Bingi o may kaninaan ng pandinig.

Papel-kaalaman
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

I-download at ibahagi ang papel-kaalamang ito tungkol sa gagawin bago, habang at pagkatapos ng lindol.

Poster
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

I-download at i-print ang poster na ito. Ipaskil ito sa iyong bahay, paaralan, trabaho o komunidad. Tandaan, kung ang lindol ay Matagal o Malakas, Lumikas.

Papel-kaalaman
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

I-download at ibahagi ang papel-kaalamang ito tungkol sa gagawin bago, habang at pagkatapos ng tsunami.

Papel-kaalaman
Emergency Mobile Alert logo

I-download ang papel-kaalamang ito na nagpapaliwanag sa Emergency Mobile Alert system.

Dokumento

Basahin sa wikang Ingles ang mga resulta ng survey para sa 2018 at 2019 na pambuong bansang pagsusuri ng Emergency Mobile Alert.

Papel-kaalaman
Emergency Mobile Alert logo

I-download ang papel-kaalamang ito na nagpapaliwanag sa Emergency Mobile Alert system.

Papel-kaalaman
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

I-download at ibahagi ang papel-kaalamang ito tungkol sa gagawin bago, habang at pagkatapos ng lindol.

Papel-kaalaman
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

I-download at ibahagi ang papel-kaalamang ito tungkol sa gagawin bago, habang at pagkatapos ng tsunami.

1 2 3 4 5