Mga mapagkukunan

Maaari mong pinuhin ang iyong seleksyon sa pamamagitan ng pagpili mula sa listahan ng mga paksa at wika sa ibaba.

93 result

Panlabas na link
Te Hiringa Hauora logo

Humanap ng impormasyon at payo tungkol sa pangangalaga ng iyong sarili at ng iyong pamilya sa website ng depression.org.nz.

Kapag tayo ay balisa o depressed, maaaring baguhin nito kung paano tayo nag-iisip, dumadama at kumikilos. Ang pagkaya sa mga mahirap na panahon ay maaaring maging mahirap ngunit hindi ka nag-iisa.

Panlabas na link
Ministry of Health logo

Humanap ng payo sa pagpapanatiling ligtas ng tangke ng tubig laban sa kontaminasyon, kabilang ang paggamit ng mga water filter, sa website ng HealthEd.

Panloob na link
A house

Hindi natin mahuhulaan ang mga sakuna, ngunit maaari nating paghandaan ang mga ito. Isa sa pinakamainam na mga lugar na mapagsisimulan ay ang iyong bahay. Alamin ang iyong magagawa upang gawing mas ligtas ang iyong bahay at bakit dapat mong tingnan nang regular ang iyong seguro.

Panloob na link
Two couples meeting each other

Gumawa ng pang-emerhensyang plano para sa komunidad. Ang pang-emerhensyang plano para sa komunidad ay tutulong sa inyong komunidad na maunawaan kung paano ninyo matutulungan ang isa’t isa sa isang emerhensya.

Panlabas na link
Unite Against COVID-19 logo

Alamin kung paano maghahanda para sa pagbubukod ng sarili. Magkumpleto ng tseklist sa kahandaan para sa COVID-19 upang matiyak mong handa ang iyong pamilya kung may isang tao sa iyong sambahayan na magkaka-COVID-19.

Panlabas na link
World Wide Web (W3C) logo

Ang Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ay gumawa ng maraming mga rekomendasyon para sa maa-access na nilalaman ng web. Alamin ang higit pa tungkol sa mga rekomendasyon sa website ng W3C.

Panlabas na link
Unite Against COVID-19 logo

Lahat sa Aotearoa New Zealand na may edad 5 taon pataas ay maaaring mag-book ngayon ng kanilang libreng pagbabakuna laban sa COVID-19.

Panlabas na link
Unite Against COVID-19 logo

Maraming mga lugar sa buong New Zealand kung saan makakakuha ka ng bakuna laban sa COVID-19 nang walang appointment. Humanap ng malapit na sentro ng bakunahan.

Panlabas na link
Unite Against COVID-19 logo

Alamin ang mangyayari sa iyong mga appointment para sa pagbabakuna laban sa COVID-19.

Panlabas na link
Unite Against COVID-19 logo

Kailangan nating lahat ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon kapag gumagawa tayo ng desisyon para sa ating sarili at sa ating pamilya. Maaari kang matuto dito mula sa mga dalubhasa at makakuha ng mga sagot tungkol sa mga popular na paksa.

Panlabas na link
Unite Against COVID-19 logo

Maraming tao ang makakayanang mamahala ng pagbubukod ng sarili na may tulong mula sa mga kaibigan at pamilya, ngunit may makukuhang tulong kung kailangan mo nito. Humanap ng karagdagang suporta kung ikaw ay may COVID-19 o nagbubukod ng sarili.

Panlabas na link
Unite Against COVID-19 logo

Mag-download ng poster upang ipaalam sa mga tao na ikaw ay nagbubukod ng sarili.

Panlabas na link

Panoorin ang mga video sa New Zealand Sign Language tungkol sa mga peligro at emerhensya sa New Zealand.

1 2 3 4 5