Fekau‘aki mo e uepisaiti Get Ready, totonu ki he paaki fakamatalá (copyright) mo e fakamatala ki he laisení.

Uepisaiti Get Ready

Koe uepisaiti Get Ready ‘oku fakalele ia ‘e he National Emergency Management Agency.

‘Oku fakaai ‘e he National Emergency Management Agency ‘a e tataki ki hono fakasi‘isi‘i ‘o e tu‘u ala matu‘utāmakí, mateuteu atu mo e ngāue ke tali atu ki he, mo e fakaakeake meí he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé. ‘Okú ne tokanga‘i ‘a e tali ‘oku fakahoko atu ‘e he pule‘angá mo e ngaahi fatongia fakaakeake ki he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē fakafonuá, pea mo poupou atu ki hono tokanga‘i ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē fakakoló mo e fakavahefonuá.

Ko e National Emergency Management Agency ko ha va‘a ngāue tu‘u tau‘atāina ia ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Department of the Prime Minister and Cabinet (Potungāue ki he Palēmiá mo e Kapinetí).

Totonu ki he paaki fakamatalá mo e laisení

Ko e totonu ki he ngaahi fakamatala ‘i he uepisaiti Get Ready ‘oku malu‘i ia ‘aki ‘a e totonu ki he paakí (copyright) ‘oku ma‘u ‘e he National Emergency Management Agency ‘i he‘ene fakafofonga‘i ‘a e Kalauní. Tukukehe kapau ‘oku fakahā pau atu ‘i ha ngaahi konga pe ngaahi kupu‘i fakamatala tu‘upau ‘i he kanolotó (‘i lalo pe ‘i loto ‘i ha ngaahi konga pe kupu‘i fakamatala tu‘upau), ko e totonu ki hono paaki ‘o e nāunau ko ‘ení ‘oku laiseni ia ki hano toe ngāue‘aki (re-use) ‘i he malumalu ‘o e laiseni Creative Commons Attribution 4.0 International. ‘I hono fakalūkufuá, ‘okú ke ‘atā ke hiki tatau, tufaki atu pea mo filio‘i (adapt) ‘a e nāunaú, kaekehe pē ‘okú ke fakafehokotaki (attribute) atu ia ki he National Emergency Management Agency pea muimui ki he ngaahi tu‘utu‘uni kehe ‘a e laisení. Kātaki ‘o fakatokanga‘i ko e laiseni pe ngofua ko ‘ení ‘oku ‘ikai ke kaunga atu ia ki ha ngaahi logo (‘ilo‘i‘anga fakapisinisi), sila pe faka‘ilonga ki he fefakatau‘akí kuo ‘osi lēsisita (trade marks) ‘i he uepisaití pe ko e ngaahi nāunau ‘oku ngāue‘aki ki hono fo‘u ‘o e uepisaití. ‘E ‘ikai lava ke toe ngāue‘aki (re-use) ‘a e ngaahi me‘a pau ia ko iá te‘eki ma‘u ha ngofua pau ki ai.

‘Oku ‘oatu ‘e he uepisaití ni ha ngaahi fehokotaki‘anga (links) ki ha ngaahi uepisaiti kehe ange, ‘o ‘uhinga pē ia ke fakafaingofua pea mo tuku atu ai ha fakamatala. ‘E lava ke kau ‘i he ngaahi uepisaiti kehe ko ‘ení ha fakamatala ‘oku ma‘u mafai ki ai ha toe kautaha kehe ange ia (third parties) ki he paaki ‘o e fakamatalá pea ‘e ‘i he malumalu ia ‘o ‘ene ngaahi fakangatangata ki hono toe ngāue‘akí. Kuo pau ke ma‘u atu ha ngofua meí he tokotaha/kautaha ‘oku ‘o ‘ona/‘o nautolu ‘a e totonu ki he paakí ke ngāue‘aki ha ngaahi nāunau ‘oku ma‘u ‘i ha ngaahi uepisaiti kehe angé pea ‘e ‘ikai malava ke ma‘u atu ‘eni ia meí he National Emergency Management Agency.

Ke mamata ‘i ha tatau ‘o e laiseni Creative Commons Attribution 4.0 International, vakai ki he https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Founga ‘o ‘emau ngāue‘aki ‘a e cookies

‘Oku ngāue‘aki ‘e he uepisaiti Get Ready ‘a e “cookies” ke tānaki‘aki ‘a e fakamatala fekau‘aki mo e tō‘onga ‘o ho‘o vakavakai holo ‘i he uepisaití, ‘a ia ‘e tokoni mai ia ke mau fakaai atu ai ha a‘usia lelei ange pea mo ‘oatu ai ha ngaahi fanongonongo fe‘unga fekau‘aki mo e mateuteu atu ki he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé. Ko e cookies ko ha ngaahi faile tohi faingofua ia ‘oku fokotu‘u ‘i ho‘o komipiutá, ke tānaki ha lēkooti fakamatala ‘o hono ngāue‘aki ‘o e ‘initanetí mo e fakamatala fekau‘aki mo e tō‘onga ‘a e kau ‘a‘ahi ki he uepisaití, ‘i ha founga ‘oku fakapuliki.

‘Oku tānaki ‘e he ngaahi fa‘ahi hono tolu (third party), kau ai ‘a e Google mo e Facebook, ‘a e ngaahi fakamatala pau ‘i ho‘o ‘a‘ahi atu ki he uepisaiti Get Ready ke nau mahino‘i mei ai ‘a e anga ‘o e faifatongia ‘a e uepisaití pea mo faka‘ali‘ali atu ‘a e ngaahi tu‘uaki ‘i he taimi ‘okú ke ‘a‘ahi atu ai ki he ngaahi uepisaiti kehé.

Disable (ta‘ofi)/Enable (fakangofua) ‘o e cookies

‘E lava ke ke tali pe fakafisinga‘i ‘a e cookies ‘aki ha‘o fakalelei‘i ‘a e settings ‘i ho‘o browser (polokalama ki he fekumi holo ‘i he ‘initanetí). ‘E ‘ikai uesia ‘e hono ta‘ofi ia ‘o e cookies ‘a ho‘o malava ko ia ke faka‘aonga‘i ‘a ‘emau uepisaití.

Kapau ‘okú ke fiema‘u ke enable/disable ‘a e cookies, te ke lava ‘o fakahoko ‘eni ‘i ho‘o browser:

  • Google Chrome > Settings > Privacy and security > Site settings > Cookies and site data
  • Mozilla Firefox > Options > Privacy & Security > Cookies and Site Data
  • Safari > Settings > Safari > PRIVACY & SECURITY
  • Internet Explorer > Tools > Internet Options > Privacy > Advanced Privacy Settings > Cookies

‘Omai ‘o ha Fakakaukau

Kapau ‘okú ke fie ‘omai ha‘o fakakaukau kau ki he uepisaití ni, pe ko e fakamatala ‘oku ‘i loto aí, kātaki ‘o ‘īmeili mai kiate kimautolu ‘i he emergency.management@nema.govt.nz