Kumi ha ngaahi vitiō ‘a e kautaha Lea Faka‘ilonga Nima ‘a Nu‘u Silá mo ha ngaahi hiki tepi ‘o e ongó.

Ngaahi vitiō ‘a e kautaha New Zealand Sign Language

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a

Mamata‘i ‘a e ngaahi vitiō ko ‘eni ‘i he New Zealand Sign Language fekau‘aki mo e ngaahi me‘a ‘oku ala fakatu‘utāmakí mo e ngaahi me‘a fakatu‘upakē ‘i Nu‘u Silá.

Ngaahi hiki tepi ‘o e ongó

Vitiō
Civil Defence logo

Fanongo ki he ngaahi fakamatala ko ‘eni kuo hiki ongo ‘i he Lea Faka-Pilitāniá fekau‘aki mo e mateuteu ki ha fakatamaki fakatu‘upakē ‘e hokó.

Vitiō
Civil Defence logo

Fanongo ki he ngaahi fakamatala ko ‘eni kuo hiko ongo ‘i he Lea Faka-Pilitāniá fekau‘aki mo e ngaahi me‘a kehekehe ‘oku ala fakatu‘utāmakí.

mp3 | 871 KB
mp3 | 1.4 MB
mp3 | 198 KB

Fale‘i ma‘á e kakai faingata‘a‘ia fakaesinó

Kapau ‘oku ‘i ai hao faingata‘a‘ia fakaesino pe ko ha fa‘ahinga fiema‘u te ke ala tu‘u ai ‘i ha tu‘unga fakatu‘utāmaki lahi ange ‘i ha hoko mai ‘a ha fakatamaki fakatu‘upakē, kumi ha fale‘i ke ke mateuteu ai.