Ko e hā ‘a e Emergency Mobile Alert?

Ko e Emergency Mobile Alerts ko ha ngaahi fekau ia fekau‘aki mo ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē. ‘Oku tuku atu kinautolu ‘e he ngaahi va‘a ngāue kuo fakamafai‘i ‘i he taimi ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ki he ngaahi telefoni to‘oto‘o ‘oku nau lava ‘o ma‘u atu iá. ‘Oku tauhi ‘e he ngaahi fakatokangá ke malu ‘a e kakaí pea ‘oku fakamafola ia ki he ngaahi telefoni kotoa pē ‘oku malava ke nau ma‘u atu iá meí ha ngaahi taua telefoni to‘oto‘o tu‘upau.

Tā fakatātā ‘o ha fefine ‘okú ne ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert ofi atu ki ha kulī ‘oku tētē

Ngaahi Fakakaukau Fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert

‘Omai ha fakakaukau fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert. ‘Oku tokoni ‘a e ngaahi fakamatala ‘oku tānaki ‘i he saveá ni ke hokohoko atu ‘emau fakalelei‘i ‘a e fa‘unga ngāué.

‘Omai ha fakakaukau fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert
Faka‘ilonga ‘a e Emergency Mobile Alert

Founga ke ma‘u atu ai ‘a e Emergency Mobile Alert

Ke ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alerts, ‘e fiema‘u ha‘o telefoni ‘okú ne malava ‘o ma‘u atu kinautolu. ‘Oku fiema‘u foki ke ma‘u ‘e ho‘o telefoní ha fehokotaki‘anga ki he telefoní pea mo e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tukuhifo ha app pe lēsisita ki ha sēvesi totongi.

  1. Vakai‘i pe ‘oku kau ‘a ho‘o telefoní ‘i he lisi ‘o e ngaahi telefoni te nau lava ‘o ma‘u atu ‘a e ngaahi fakatokangá.
  2. Fakafo‘ou (update) ‘a e polokalama fakakomipiuta ‘o ho‘o telefoní.

Kātaki ‘o vakai ki ho‘o tohi fakahinohino ki ho‘o telefoní pe talanoa mo ho‘o tokotaha ngāue ki ho‘o telefoni to‘oto‘ó kapau ‘okú ke fiema‘u ha tokoni ki hono fakafo‘ou ‘o e polokalama fakakomipiuta ‘i ho‘o telefoní.

‘Oku mau ‘amanaki ‘e lava ke ma‘u ‘e he vaeua ‘o e ngaahi telefoni ‘i Nu‘u Silá ‘a e ngaahi fakatokangá. ‘Oku mau ‘amanaki ‘e ‘alu pē ‘a e taimí mo e tupu hake ‘a e fika ko ‘ení.

‘E lava nai ke u fili ke ‘oua te u ma‘u ‘a e Emergency Mobile Alerts?

Koe‘uhí ko e Emergency Mobile Alert ‘oku fakatumu‘a ia ke tauhi ho‘o malu mo haó, ‘e ‘ikai lava ia ke ke fili ke ta‘ofi ho‘o ma‘u atu ‘a e ngaahi Emergency Mobile Alerts.

‘Oku ‘ikai ke mau tāketi‘i ha ngaahi fa‘ahinga telefoni pau, kā ‘oku mau fakamafola atu kinautolu ki ha feitu‘u ‘oku tāketi‘i pau ‘a ia ‘oku tu‘u lavea ngofua ke uesia. ‘I he ‘uhinga ko ‘ení, ‘oku ‘ikai ke mau lava ai ‘o ta‘ofi pau ‘a ho‘o telefoní.

‘E ala hā ‘i ho‘o telefoní ha ngaahi fo‘i fili ‘oku ala ngāue‘aki ‘i ha ngaahi fonua kehe, kā ‘i Nu‘u Silá ‘oku mau ngāue‘aki ha sēnolo fakamafola ‘oku tuku fakamo‘ui ‘i he taimi kotoa pē.

Ngaahi Ma‘u‘anga Tokoní

Speech bubbles with question marks in them

Kuo mau fakatahataha‘i ha ngaahi tali ‘aonga ki he ngaahi fehu‘i ‘oku fa‘a ‘eke felāve‘i mo e Emergency Mobile Alert.

Emergency Mobile Alert logo

Lau ‘i he Lea Faka-PIlitāniá ‘a e Fakamatala ‘a e Talēkitá ki he Emergency Mobile Alert Device Standards (Ngaahi Tu‘unga ki he Ngaahi Nāunau Fakakomipiuta ‘oku ngāue‘aki ki he Emergency Mobile Alert). ‘Okú ne fakamatala‘i atu ‘a e ngaahi tu‘unga ‘oku faka‘amua ki he ngaahi me‘angāue to‘oto‘o ‘oku fiema‘u ki he fakatokanga ki he me‘a fakatu‘upakeé ‘i Nu‘u Silá.

Emergency Mobile Alert logo

Tukuhifo ‘a e lau‘itohi fakamatala ko ‘ení ‘okú ne fakama‘ala‘ala atu ‘a e fa‘unga ngāue ki he Emergency Mobile Alert.

Emergency Mobile Alert logo

Tukuhifo ‘a e lau‘itohi fakamatala ko ‘ení ‘okú ne fakama‘ala‘ala atu ‘a e fa‘unga ngāue ki he Emergency Mobile Alert.

Emergency Mobile Alert logo

Lau ‘i he Lea Faka-Pilitāniá ‘a e Tu‘utu‘uni ki honokei tauhi ‘a e Emergency Mobile Alert ko ha sēnolo ‘oku ‘ikai lava ha fili ke ta‘ofi hono ma‘u atú, ki ha fakamatala lahi ange.