Kuo mau fakatahataha‘i ha ngaahi tali ‘aonga ki he ngaahi fehu‘i ‘oku fa‘a ‘eke felāve‘i mo e Emergency Mobile Alert.

 • Ko e hā ‘a e Emergency Mobile Alert?

  Ko e Emergency Mobile Alert ko ha founga ia ke ma‘u ai ha fakamatala fekau‘aki mo ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē ‘i homou feitu‘ú. Kapau ‘e ‘i ai ha tu‘unga ‘oku ala fakatu‘utāmaki ki ho‘o mo‘uí, mo‘ui leleí pe ‘apí/koloá, ‘e malava ke ‘oatu ha ngaahi fakatokanga Emergency Mobile Alert ki ho‘o telefoni to‘oto‘ó. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ke ke lēsisita koe ia ki ai pe tukuhifo ha app.

  ‘Oku fakamafola atu ‘a e Emergency Mobile Alerts ki he ngaahi telefoni kotoa pē ‘oku malava ke nau ma‘u atu iá meí ha ngaahi taua telefoni to‘oto‘o tu‘upau. ‘E fakataumu‘a atu ‘a e ngaahi fakatokangá ki he ngaahi feitu‘u ‘oku uesia ‘e ha ngaahi fakatu‘utāmaki lalahi.

  ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tukuhifo ha app pe lēsisita ki ha sēvesi totongi. Fakapapau‘i pē ‘oku lava ‘e ho‘o telefoní ‘o ma‘u atu ia pea ‘oku ma‘u ‘e he polokalama fakalele ngāué ‘a e fakafo‘ou fakamuimui tahá. Kapau ‘oku mo‘ui ho‘o telefoní, lava ke ne ma‘u atu ha ngaahi fekau pea ‘oku ‘i loto ‘i he feitu‘u ‘oku fakataumu‘a ki aí, ‘oku totonu ke ke ma‘u atu ‘a e ngaahi fakatokangá.

  Kapau te ke ma‘u ha fakatokanga, lau ‘a e fekaú pea fakaongo fakamaatoato ki ai. Te ne tala atu ‘a e me‘a ‘oku hoko fakatu‘upakeé mo e me‘a ke faí. Te ne toe tala atu foki pe ko e fē ‘a e va‘a ngāue na‘á ne ‘oatu ‘a e fekaú, pea kapau ‘e fiema‘u, mo e feitu‘u ke ‘alu ki ai ke ma‘u mei ai ha fakamatala lahi ange.

  Vakai‘i ‘a e lisi ‘o e ngaahi telefoni ‘oku nau lava ‘o ma‘u atu ‘a e fekaú

  Ko hai ‘okú ne tuku atu ha ngaahi fakatokanga Emergency Mobile Alerts?

  Ko e ngaahi va‘a ngāue pē kuo ‘osi fakamafai ki he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé te nau lava ‘o tuku atu ‘a e ngaahi Emergency Mobile Alerts. ‘E toki ‘oatu pē ‘e he ngaahi va‘a ngāué ha ngaahi fakatokanga ‘i he taimi ‘oku ala hoko ai ha fakatu‘utāmaki lahi ki he mo‘uí, mo‘ui leleí pe ‘apí/koloá. ‘E lava foki ke tuku atu ‘e he ngaahi va‘a ngāué ha ngaahi fakatokanga ‘ahi‘ahi ‘i ha ngaahi taimi kuo vahe‘i ki ai.

  Ko e ngaahi va‘a ngāue pē ‘oku lolotonga fakamafai‘i ke nau tuku atu ‘a e ngaahi fakatokangá ko e:

  • Potungāue Polisi ‘a Nu‘u Silá (New Zealand Police)
  • Fire and Emergency New Zealand (Potungāue ‘a Nu‘u Sila ki he Tāmate Afí mo e Ngaahi Fakatamaki Fakatu‘upakeé)
  • Ministry of Health (Potungāue Mo‘uí)
  • Ministry for Primary Industries (Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakatupu meí he Ngaahi Koloa Fakaenatulá).
  • National Emergency Management Agency (Va‘a Ngāue Pule Fakafonua ki he Ngaahi Fakatamaki Fakatu‘upakeé)
  • Ngaahi Kulupu Pule Fakakolo ki he Malu mo e Ngaahi Fakatamaki Fakatu‘upakeé (Local Civil Defence Emergency Management Groups).

  ‘E hā atu ‘i he fekau fakatokangá ‘a e va‘a ngāue ‘okú ne tuku atu ‘a e Emergency Mobile Alert.

  E ngāue‘aki ‘a e Emergency Mobile Alert ki he hā?

  ‘Oku fakataumu‘a ‘a e Emergency Mobile Alert ke tokoni ‘i hono tauhi ke malu ‘a e kakaí kapau ‘oku hoko ha fakatamaki fakatu‘upakē. ‘E toki ‘oatu pē ‘a e ngaahi fakatokangá ‘i he taimi ‘oku ala hoko ai ha ngaahi fakatamaki lahi ki he mo‘uí, mo‘ui leleí pe koloá, pea ‘i he ngaahi taimi ‘e ni‘ihi, ki he ngaahi taumu‘a ko hano ‘ahi‘ahi‘i pē pe ‘oku ngāue.

  Hangē ko ‘ení, ‘e lava ke faka‘aonga‘i ‘a e Emergency Mobile Alert ke fakatokanga atu ‘aki ha ngaahi me‘a ‘e ala fakatu‘utāmaki lahi ‘o hangē ko ha:

  • peaukula ‘okú ne uesia ha ngaahi feitu‘u ‘i lotofonua
  • vela ‘a ha konga vao ‘o ne uesia ai ha kakai
  • kau faihia ‘osi fakamahafu ‘oku nau taka holo, pe
  • ko ha vai kuo fakakonahi ‘o fakatu‘utāmaki lahi.

  ‘E ‘ikai ngāue‘aki ‘a e Emergency Mobile Alerts ia ki ha ngaahi fanongonongo pe tu‘uaki.

  Ko e hā ‘oku ‘ikai ke mou text mai ai?

  Na‘e fili ‘a e Emergency Mobile Alert he ‘oku falala‘anga ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē. ‘Oku ngāue‘aki ‘e he Emergency Mobile Alert ha faka‘ilonga fakafetu‘utaki tu‘upau. ‘Oku ‘ikai uesia ia ‘i he fefihiaki ‘a e netiueká.

  ‘Oku ‘ikai hangē ia ko e ngaahi popoaki text, he ‘oku malu ‘a e Emergency Mobile Alert ia pea ‘oku ‘ikai fiema‘u ki ai ha fakaikiiki fakatāutaha ia ‘o kinautolu ‘oku nau ma‘u atu iá.

  ‘Oku ta‘etotongi mo faingofua ke ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert — ‘oku ‘ikai fiema‘u ia ke tukuhifo ha app pe lēsisita ki ha sēvesi totongi. ‘Oku mau ‘amanaki ko e lahi taha ‘o e ngaahi telefoni fo‘ou ‘oku fakatau atu ‘e he ngaahi kautaha fakahoko netiueka telefoni to‘oto‘o ‘i Nu‘u Silá te nau lava ‘o ma‘u ‘a e ngaahi Emergency Mobile Alerts.

  ‘E fetongi nai ‘e he Emergency Mobile Alert ‘a e ngaahi fakatokanga kehe?

  ‘Ikai. ‘Oku ‘ikai ‘uhinga ‘a e Emergency Mobile Alerts ia ke fetongi‘aki ha ngaahi founga fakatokanga kehe ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē, pe ko ha fiema‘u ke fakahoko ha me‘a hili ha ngaahi fakatokanga fakaenatula.

  ‘Oku kei fiema‘u pē ia ke mou mateuteu atu ki ha fakatamaki fakatu‘upakē, pea ‘oku ‘ikai totonu ke mou toe tatali ki ha fakatokanga ka mou toki fai ha me‘a. Kapau ‘okú ke ongo‘i ‘e ala matu‘utāmaki ho‘o mo‘uí, ‘oua te ke toe tatali ki ha fakatokanga fakapule‘anga. Fai leva ha ngāue ki ai.

  Fakapapau‘i ‘oku ‘i ai ha‘amou palani ki he fakatamaki fakatu‘upakeé ‘oku kau ai ‘a e:

  • me‘a ke faí
  • feitu‘u ke ‘alu ki aí
  • ko hai ke ma‘u mei ai ha tokoni, pea mo
  • hai ‘e ala fiema‘u ke mou tokanga ki aí.

  ‘E faka‘aonga‘i nai ‘a e Emergency Mobile Alert ke tānaki‘aki ha fakamatala kau kiate au?

  ‘Ikai. ‘Oku faka‘aonga‘i pē ‘a e Emergency Mobile Alert ia ke fakamafola‘aki ‘a e ngaahi fekaú. ‘Oku ‘ikai ngāue‘aki ‘e he Emergency Mobile Alert ia ‘a ho‘o fika telefoni to‘oto‘ó. ‘Oku ‘ikai malava ‘a e Emergency Mobile Alert ia ‘o tānaki ha fakamatala fekau‘aki mo koe, ho‘o telefoni to‘oto‘ó pe feitu‘u ‘okú ke ‘i aí.

 • Ko e hā na‘e ‘ikai ke u ma‘u ai ha fekau Emergency Mobile Alert?

  ‘Oku lahi ha ngaahi ‘uhinga ki he ‘ikai ke ke ala ma‘u atu ai ha fekau Emergency Mobile Alert. ‘I he ‘uhinga ko ‘ení, ‘oku mau tapou atu ki he tokotaha kotoa pē ke ne fakafalala ki ha ngaahi founga kehekehe ke ma‘u ai ‘a e ngaahi fakamatalá.

  Vakai‘i ho‘o telefoní pe ‘oku malava ke ne ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert pea ‘okú ne ma‘u ‘a e fakafo‘ou (update) fakamuimui tahá.

  Ko ha ngaahi ‘uhinga kehe ange ki ha ‘ikai ke ma‘u atu ‘o ha fakatokanga ‘e ala kau ki ai ha me‘a ‘oku hoko ki ho‘o telefoní:

  • ‘oku tāmate‘i
  • ‘oku fokotu‘u ia ki he tu‘unga flight mode, pe
  • ‘oku ‘ikai fehokotaki ki he netiueká.

  Ko e hā na‘e tu‘o lahi ai hono ma‘u mai ‘o ha fakatokanga ki he‘eku telefoni?

  Kapau na‘e nga‘unu atu ‘a ho‘o telefoní meí ha netiueka 3G ki he 4G lolotonga ‘o e taimi ‘o hono fakamafola atu ‘o e fakatokangá, ‘e malava ke ke ma‘u atu ha fakatokanga meí he ongo netiueká fakatou‘osi. ‘E hoko ‘a e me‘a tatau kapau na‘á ke fakamo‘ui mo tamate‘i ‘a e tu‘unga flight mode. Pe na‘á ke tāmate‘i pea toe fakamo‘ui ‘a ho‘o telefoní ‘i he lolotonga ‘o e taimi fakamafolá.

  ‘Oku ‘i ai ha ngaahi telefoni ‘e ni‘ihi ‘oku ‘i ai ha founga fakatokanga kehe ‘oku mo‘ui mo ia. ‘E lava ke toutou fakatokanga atu ai ‘a e telefoní lolotonga ‘o e fakamafolá. Kapau ‘oku ‘i ai ha founga fakamanatu ‘i ho‘o telefoní, te ke lava ‘o ma‘u ia ‘i he ngaahi setting ki he Wireless Alerts/Broadcast Alerts/Emergency Alert — ‘e lava ke ngāue‘aki ha taha ‘o e ngaahi hingoa ko ‘ení.

  Na‘e pulia ‘a ‘eku fekau Emergency Mobile Alert ia ‘a ‘aku. Te u ma‘u ia ‘i fē?

  Kapau na‘á ke ma‘u ha Emergency Mobile Alert, ‘e kei lava pē ke mamata‘i ia ‘i ho‘o telefoní.

  Ki he ngaahi telefoni Android

  Neongo ‘oku kehekehe ‘a e telefoni Android takitaha, ka ‘oku fa‘a ma‘u ‘a e ngaahi fakatokanga ki he me‘a fakatu‘upakeé ‘i ho‘o app ki ho‘o ‘Messages’ (ngaahi fekaú).

  Hangē ko ‘ení:

  1. ‘Alu ki he Messages app
  2. Kumi ‘a e menu (...) pea fili ‘a e ‘settings’.
  3. Fili ‘a e ‘Emergency alert history’.

  Ki he ngaahi telefoni Apple

  Kiate kinautolu ‘oku nau faka‘aonga‘i ‘a e iPhone, ‘e ‘i ho‘o ‘notifications‘ ‘a e fakatokangá. Hū ki ho‘o ‘notifications‘ ‘aki ha‘o pae‘i hifo mei ‘olunga ‘i ho‘o telefoní. Kapau te ke tāmate‘i ‘a ho‘o ‘notifications‘, te ke tāmate‘i ai foki mo e fakatokangá.

  Ko e hā na‘e pehē mai ai ‘a e fakatokangá ko e Presidential Alert ia?

  ‘Oku ngāue‘aki ‘e he fa‘unga Emergency Mobile Alert ha tu‘unga fakavaha‘apule‘anga. Ko e sēnolo fakamafola ‘oku tau ngāue‘akí ‘oku fa‘a ui ia ko e Presidential Alert ‘i tu‘apule‘anga.

  Kuo mau fengāue‘aki mo e kau fa‘u telefoní mo e ngaahi kautaha tufaki netiueka ki he telefoni to‘oto‘ó ‘i Nu‘u Silá ke ngāue‘aki mai ‘a e fo‘i lea ko e Emergency Mobile Alert. Ka neongo iá, ‘oku ‘i ai ha ngaahi telefoni motu‘a ange ia heni, pe fakatau mai mei muli, te nau faka‘aonga‘i ‘a e tu‘unga fakavaha‘apule‘anga ‘a ‘Ameliká pea te nau fakahā mai ‘e kinautolu ia ko e Presidential Alert.

 • Te u lava fēfē ‘o fakapapau‘i ‘oku ou ma‘u ha Emergency Mobile Alert?

  Ke ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alerts ‘e fiema‘u ha‘o telefoni ‘okú ne malava ‘o ma‘u atu kinautolu. ‘Oku fiema‘u foki ke ma‘u ‘e ho‘o telefoní ha fehokotaki‘anga ki he telefoní pea mo e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tukuhifo ha app pe lēsisita ki ha sēvesi totongi.

  1. Vakai‘i pe ‘oku kau ‘a ho‘o telefoní ‘i he lisi ‘o e ngaahi telefoni te nau lava ‘o ma‘u atu ‘a e ngaahi fakatokangá.
  2. Fakafo‘ou (update) ‘a e polokalama fakakomipiuta ‘o ho‘o telefoní.

  Kātaki ‘o vakai ki ho‘o tohi fakahinohino ki ho‘o telefoní pe talanoa mo ho‘o tokotaha ngāue ki ho‘o telefoni to‘oto‘ó kapau ‘okú ke fiema‘u ha tokoni ki hono fakafo‘ou ‘o e polokalama fakakomipiuta ‘i ho‘o telefoní.

  ‘Oku mau ‘amanaki ‘e lava ke ma‘u ‘e he konga lahi ‘o e ngaahi telefoní ‘a e ngaahi fakatokangá. Pea ‘oku mau ‘amanaki ‘e ‘i ai ha ngaahi telefoni lahi ange te nau malava ‘o ma‘u ia ‘i he ‘alu ‘a e taimí.

  ‘E lava ke u fili ke ‘oua te u ma‘u ‘a e ngaahi Emergency Mobile Alerts?

  Koe‘uhí ko e Emergency Mobile Alert ‘oku fakatumu‘a ia ke tauhi ho‘o malu mo haó, ‘e ‘ikai lava ia ke ke fili ke ta‘ofi ho‘o ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert.

  ‘Oku ‘ikai ke mau tāketi‘i ha ngaahi fa‘ahinga telefoni pau, kā ‘oku mau fakamafola atu kinautolu ki ha feitu‘u ‘oku tāketi‘i pau ‘a ia ‘oku tu‘u lavea ngofua ke uesia. ‘I he ‘uhinga ko ‘ení ‘oku ‘ikai ke mau lava ai ‘o ta‘ofi pau ‘a ho‘o telefoní. ‘Oku ‘ikai ngāue‘aki ‘e he Emergency Mobile Alert ia ‘a ho‘o telefoni to‘oto‘ó pe ‘okú ne tānaki ha fakamatala felāve‘i mo koe.

  ‘E ala hā ‘i ho‘o telefoní ha ngaahi fo‘i fili ‘oku ngāue‘aki ‘i ha ngaahi fonua kehe, kā ‘i Nu‘u Silá te mau ngāue‘aki ha sēnolo fakamafola ‘oku tuku fakamo‘ui ‘i he taimi kotoa pē.

  Fēfē kapau ‘oku ‘ikai lava ‘e he‘eku telefoní ‘o ma‘u ha Emergency Mobile Alert?

  ‘Oku ‘ikai fetongi ‘e he fakatokanga Emergency Mobile Alert ia ‘a e ngaahi fakatokanga fakavavevave kehé.

  Ko e Emergency Mobile Alert ko ha ma‘u‘anga fakamatala fakalahi ia ke tauhi ke malu ai ‘a e kakaí ‘i he taimi ‘o ha fakatamaki. ‘Oku ‘ikai ke ne fakafetongi ‘e ia ‘a e ngaahi founga fakatokanga kehé, pe ko e fiema‘u ke fai leva ha ngāue hili ha ngaahi fakatokanga/faka‘ilonga fakaenatula.

  ‘Oku totonu ke ke kei mateuteu pē ki ha fakatamaki, pea ‘oku ‘ikai totonu ke ke tatali ki ha fakatokanga ka ke toki fai ha me‘a. Kapau ‘okú ke ongo‘i ‘e ala matu‘utāmaki ho‘o mo‘uí, ‘oua te ke toe tatali ki ha fakatokanga fakapule‘anga. Fai leva ha ngāue ki ai.

  Tuku ha taimi ke ‘ai ai ha‘amou palani pē ‘a kimoutolu ki he fakatamaki fakatu‘upakeé ‘oku kau ai ‘a e:

  • me‘a ke faí,
  • feitu‘u ke ‘alu ki aí
  • ko hai ke ma‘u mei ai ha tokoni, pea mo
  • hai ‘e ala fiema‘u ke mou tokanga ki aí.

  Fetu‘utaki atu ki ho‘omou Civil Defence Emergency Management Group fakakoló ke ‘ilo pe ko e hā ‘a e ngaahi founga fakatokanga kehe ‘i homou feitu‘ú.

  ‘E lava ke u tali atu ki he ngaahi fekau Emergency Mobile Alert?

  ‘Ikai, ‘e ‘ikai te ke lava koe ‘o tali atu ki he fekaú pe fetu‘utaki ki he ngaahi sēvesi tokoni fakavavevavé ‘o fou ‘i he polokalamá ni. ‘I ha fakatamaki fakatu‘upakē, kātaki ‘o telefoni ki he 111.

  Te u lava ‘o fakatau mei fē ha telefoni ‘oku malava ke ne ma‘u ‘a e Emergency Mobile Alert?

  Kapau ‘oku fakatau ha telefoni fo‘ou, kumi ‘a e faka‘ilonga ki he Emergency Mobile Alert. Te ke toe lava foki ‘o vakai‘i ‘eni ki ho‘o kautaha telefoni to‘oto‘ó.

  Vakai‘i ‘a e lisi ‘o e ngaahi telefoni ‘oku nau lava ‘o ma‘u atu ‘a e fekaú.

  ‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha‘á ku telefoni to‘oto‘o fakaeonopooni (smart phone). ‘E kei lava nai ‘eku telefoní ‘o ma‘u ha ngaahi Emergency Mobile Alerts?

  ‘E ‘ikai lava ke ma‘u atu ha ngaahi Emergency Mobile Alerts ki he telefoni kotoa pē ‘i he taimi pē ko iá. ‘E ‘alu pē ‘a e taimí mo ‘emau ‘amanaki atu ki ha ngaahi telefoni lahi ange te nau lava ‘o ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert. Vakai‘i ke ‘ilo pe ‘oku malava ‘a ho‘o telefoní ‘o ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert.

  ‘Oku mau ‘amanaki atu ‘e toe hiki hake ‘a e lahi ‘o e ngaahi telefoni te nau lava ‘o ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert ‘i he ‘alu ‘a e taimí. ‘Oku mau ‘amanaki ko e lahi taha ‘o e ngaahi telefoni fo‘ou ‘oku fakatau atu ‘e he ngaahi kautaha fakahoko netiueka telefoni to‘oto‘o ‘i Nu‘u Silá te nau lava ‘o ma‘u ‘a e ngaahi Emergency Mobile Alerts.

  ‘E ‘alu nai ‘a e Emergency Mobile Alert ki he‘eku telefoni lainé (landline) pe telefoni satelaite?

  ‘Ikai. ‘Oku faka‘aonga‘i ‘e he Emergency Mobile Alert ‘a e ngaahi netiueka ki he telefoni to‘oto‘ó. ‘E toki lava pē ke fakamafola ‘a e ngaahi fakatokangá ki he ngaahi telefoni to‘oto‘o ‘oku nau malava ke ma‘u atu iá.

  ‘E ngāue nai ‘a e Emergency Mobile Alert ‘i he feitu‘u kotoa pē ‘i Nu‘u Sila?

  ‘Oku totonu ke ngāue ‘a e Emergency Mobile Alert ‘i he ngaahi feitu‘u ‘oku lava ai ha fehokotaki ki he netiueka telefoni to‘oto‘ó. Meimei ko e 97% ‘o e ngaahi feitu‘u ‘oku nofo‘í ‘oku nau fehokotaki ki he netiueka telefoni to‘oto‘ó. ‘Oku ngāue ‘a e ngaahi kautaha telefoni to‘oto‘ó ‘i he taimi kotoa pē ke fakalelei‘i ‘a e lava ‘o fehokotaki ki he telefoni to‘oto‘ó.

  ‘E ke ngāue nai ‘a e Emergency Mobile Alert kapau ‘oku maumau ‘a e ngaahi taua telefoni to‘oto‘ó, pe kapau ‘oku mate ‘a e ‘uhila?

  ‘E ‘ikai ala ngāue ‘a e Emergency Mobile Alert kapau ‘oku maumau ‘a e ngaahi taua telefoni to‘oto‘ó pe kapau ‘oku mate ‘a e ‘uhila. ‘I he ‘uhinga ko ‘ení, kuo pau ke ke fakafalala atu ki ha ngaahi ma‘u‘anga fakamatala kehe.

  Ko e Emergency Mobile Alert ko ha founga pē ia ‘e taha ki hano ‘ilo‘i ‘o ha ngaahi me‘a ‘e ala fakatu‘utāmaki lahi. Fakapapau‘i ‘oku ‘i ai ha‘amou palani ki ha fakatu‘utāmaki fakatu‘upakē pea mou ‘ilo‘i ‘a e feitu‘u ke ma‘u mei ai ha fakamatala lahi ange lolotonga ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakē.

  Ko e hā ‘a ‘eku me‘a ke fai kapau ‘oku ou lolotonga faka‘uli ‘i ha ma‘u mai ‘o ha Emergency Mobile Alert?

  ‘Oku totonu ke ke afe ‘o vakai‘i ‘a e fekaú ‘i he taimi pē ‘oku malu ai ke fakahoko ‘ení. Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o pāsese, kole ange ke ne lau ‘a e fakatokangá ‘i he taimi pē ko iá. ‘Oua na‘á ke feinga ke lau ‘a e fakatokangá lolotonga ‘a ho‘o faka‘ulí.

  ‘Oku ‘i ai nai ha fakamole ki he Emergency Mobile Alert?

  ‘Oku ta‘etotongi pē ‘a hono ma‘u atu ‘o ha Emergency Mobile Alert. ‘Oku ‘ikai ha‘o fakamole ‘a ‘au ki ai. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tukuhifo ha app pe lēsisita ki ha sēvesi totongi.

  ‘E mamafa ange nai ‘a e ngaahi telefoni ‘oku ma‘u mei ai ‘a e Emergency Mobile Alert?

  ‘Ikai. ‘Oku ‘ikai totonu ke toe mamafa ange ‘a e ngaahi telefoni ‘oku malava ke ma‘u mei ai ‘a e Emergency Mobile Alert koe‘uhí ko hono nāunau (feature) ko ‘ení.

  Ko e hā ‘a e ngaahi lea fakafonua ‘e fakamafola mai ai ‘a e Emergency Mobile Alert?

  ‘I he‘ene tu‘u ‘i he taimi ní, ‘oku ma‘u atu pē ‘a e ngaahi Emergency Mobile Alerts ‘i he Lea Faka-Pilitāniá.

  ‘E lava nai ke ma‘u ‘a e Emergency Mobile Alert ‘i ha founga ke mamata mo fanongo ki ai ‘a e kakai ‘oku palopalema ‘a ‘enau sió/vakaí mo e fanongo?

  ‘E kehekehe pē ‘a e nāunau ma‘u‘anga ‘o e Emergency Mobile Alert ‘o makatu‘unga ‘i hono fa‘ú mo e sīpinga ‘o ho‘o telefoni to‘oto‘ó.

  ‘E ngaue‘aki nai ‘e he Emergency Mobile Alert ‘a e Sure Signal?

  ‘Ikai. ‘E ‘ikai fakamafola atu ‘a e Emergency Mobile Alert ia ki he ngaahi telefoni ‘oku fakafehokotaki ki ha nāunau Sure Signal.

 • Ko e fē ‘a e taimi hoko ‘e fakahoko ai ‘a hono ‘ahi‘ahi‘i fakafonua ‘o e Emergency Mobile Alert?

  ‘I hono fakakaukau‘i ‘o e to‘umahaki fakamāmani lahi ‘o e COVID-19, na‘e kaniseli ai ‘a e ‘ahi‘ahi fakafonua ‘o e Emergency Mobile Alert ‘i he 2020 mo e 2021.

  Ko hono ‘ahi‘ahi‘í ko ha konga mahu‘inga ia ‘o hono fakapapau‘i ‘oku ngāue lelei ‘a e fa‘unga Emergency Mobile Alert.

  Na‘e tuku atu ‘a e ngaahi ‘ahi‘ahi fakafonua kimu‘á ki he ngaahi taua telefoni to‘oto‘o ‘i Nu‘u Silá kotoa. ‘Oku mau fakafuofua na‘e malava ke ma‘u atu ‘e ha telefoni ‘e meimei fā miliona ‘a e fakatokangá.

  Na‘e malava ‘i he ngaahi ‘ahi‘ahí ni ke mau vakai‘i ai ‘a e fa‘unga ngāué, ngaahi taua telefoni to‘oto‘ó mo e malava ‘e ho‘omou telefoní ‘o ma‘u atu ‘a e fakatokangá.

  Te u lava fēfē ‘o ta‘ofi ha‘á ku ma‘u ‘a e ahi‘ahi fakatokanga ‘o e Emergency Mobile Alert?

  Kapau ‘oku ‘ikai ke ke loto ke fakahoha‘asi koe, kātaki ‘o tamate‘i ‘a ho‘o telefoní pe liliu ia ki he Flight Mode lolotonga ‘o e vaha‘a taimi ‘o e ‘ahi‘ahí.

  ‘Oku fiema‘u ke lolotonga fehokotaki ‘a ho‘o telefoní ki he netiueka to‘oto‘ó. ‘E ‘ikai te ke ma‘u atu ‘e koe ‘a e Emergency Mobile Alert kapau kuo tāmate‘i ‘a ho‘o telefoní pe ‘i he Flight Mode.

  ‘E lava ke ta‘etoka‘i ‘e he Emergency Mobile Alert ia ‘a e ongo tu‘unga Do Not Disturb mo e Silent Mode.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Civil Defence logo

Kumi ‘a ho‘o Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group fakakoló.

Lau‘itohi Fakamatala
Emergency Mobile Alert logo

Tukuhifo ‘a e lau‘itohi fakamatala ko ‘ení ‘okú ne fakama‘ala‘ala atu ‘a e fa‘unga ngāue ki he Emergency Mobile Alert.

Lau‘itohi Fakamatala
Emergency Mobile Alert logo

Tukuhifo ‘a e lau‘itohi fakamatala ko ‘ení ‘okú ne fakama‘ala‘ala atu ‘a e fa‘unga ngāue ki he Emergency Mobile Alert.

Emergency Mobile Alert (Fakatokanga Telefoni ki ha Fakatamaki Fakatu‘upakē)

‘Oku tauhi ‘e he Emergency Mobile Alerts ke malu ‘a e kakaí. ‘Oku fakamafola atu ‘a e ngaahi fakatokangá ki he ngaahi telefoni kotoa pē ‘oku malava ke nau ma‘u atu iá meí ha ngaahi taua telefoni to‘oto‘o tu‘upau.