E lamatia talafatai uma o Niu Sila mai galulolo. E aogā lou iloa o foliga o lapataiga ma le gaioiga sa'o e fai e faasao ai soifua. Saili i faamatalaga e te iloa ai gaioiga e fai a o lei tupu, i le taimi o tupu ai ma le uma ai o se galulolo.

Manatua: Umi pe Malosi, Alu Ese Loa

(‘Oku tētē atu ‘a e ngaahi fo‘i lea ko e ‘‘When an earthquake happens” ‘i he sio‘ata sio‘angá. Ka ‘oku maumau‘i kinautolu ‘e ha ngalulu fakafokifā pea ‘oku nau ngangana hifo ki he kelekelé.)

‘I he taimi ‘oku hoko ai ha mofuike, ‘oku fiema‘u ia ke ke fakakaukau. ‘Oku faingata‘a nai ‘a e tu‘u hake ki ‘olunga?

(‘Oku ‘i ai ‘a e tokotaha ‘oku tu‘u ‘o ofi ki he ngaahi fo‘i lea “Is it hard to stand up?”. Ka ʻoku kamata ke ngalulu ʻa e kelekelé pea maumau ʻa e ngaahi fo‘i leá ʻo ngangana hifo ki ki he kelekelé. ‘Oku tō hifo ‘a e tokotahá ‘o tu‘u‘aki hono nimá mo e tuí pea malu‘i hono ‘ulú ‘aki hono ongo nimá.)

Pe kuo lulu lōloa ange ia ‘i ha miniti ‘e taha?

(‘Oku nofo ai pē ‘a e tokotahá ‘i he fietu‘u ‘oku ‘i ai ‘i he falikí kae ‘asi atu ‘a e ngaahi fo‘i lea ko e “Or has it lasted...” ‘i he sio‘ata sio‘angá. ‘Oku hiki hake ‘e he tokotahá hono ‘ulú lolotonga ia ‘oku toe ‘asi hake ‘a e ngaahi fo‘i lea koe “...Longer than a minute”. ‘Oku nga‘unu fakaholoholo hifo ‘a e ngaahi fo‘i leá mei ‘olunga ‘i he sio‘ata sio‘angá ‘o hangē ko ha hui ‘o ha uasí.)

(‘Oku ‘asi mai leva he taimí ni ‘i he sio‘ata sio‘angá ha fakatātā ‘o ha funga tafungofunga ‘oku ‘i ai ha ngaahi fale. ‘Oku tu‘u ‘a e tahí ‘i he lalo tafungofungá.)

Ko ia ai, kapau ‘okú ke ofi ki he matāfangá…

(‘E ‘asi atu leva ha pine faka‘ilonga (location pin) ‘i ‘olunga ‘i he fale ‘oku tu‘u taupotu taha ki laló.)

… Nga‘unu atu leva ‘i he vave tahá ki he feitu‘u mā‘olunga ofi tahá…

(‘E hoko mai ha peaukula meí he tahi ‘okú ne fasi mai ‘o kāpui kātoa ‘a e tafungofungá. ‘E puna leva ki ‘olunga ‘a e pine faka‘ilongá ki he mā‘olunga taha ‘i he tafungofungá ke mavahe atu meí he vaí.)

… Pe ‘i he mama‘o taha ‘i lotofonua ‘oku ala malavá.

(‘E puli atu ‘a e tahí pea holo hifo ‘a e tafungofungá ‘o tu‘unga mā‘ulalo tatau mo e kelekelé pea ‘i ai foki mo e ngaahi fale ‘e ni‘ihi. ‘Oku tu‘u ‘a e pine faka‘ilongá ‘i ‘olunga ‘i he fale ‘oku tu‘u taupotu taha ki to‘ohemá. ‘E puna atu ‘a e pine faka‘ilongá ki he tafa‘aki to‘omata‘ú pea tuku ‘a e ngaahi falé ki mui.)

(‘Oku ka‘iloa leva ‘a e pine faka‘ilongá pea tu‘u ai pē ‘a e tokotahá ‘i he kelekelé.)

‘Oua ‘e toe tatali ki ha fakatokanga fakapule‘anga ki he peaukulá.
Mavahe leva.

(‘Oku ‘asi mai ‘a e ngaahi lea “Go immediately” pea ‘e fepaki atu mo e tokotahá pea hoko ai ha‘ana pulia meí he sio‘ata sio‘angá.)

(Ko e tokotahá ‘oku ‘i ‘olunga leva ia ‘i he tafungofungá mo hono fāmilí.)

Peá ke nofo ai kae‘oua kuo fakahā atu kuo ‘atā.

(‘E ‘asi mai leva ha fakatātā ‘o ha fo‘i tuhu ‘oku hu‘u ki ‘olunga ‘i he tafa‘aki ‘o e fāmilí.)

Kapau ‘oku Mā‘uloloa pe Mālohi ha mofuike, Mavahe Leva.

(‘Oku ‘asi mai ‘a e fakatātā faka‘ilonga ‘o e Civil Defence (logo) ‘i he sio‘ata sio‘angá. Ko e ngaahi fo‘i lea ‘Long? Or Strong Get Gone’ ‘oku ‘asi atu ia ‘i lalo, pea hoko atu ai ‘a e tu‘asila ki he uepisaiti www.civildefence.govt.nz)

Manatua: Umi pe Malosi, Alu Ese Loa

A Umi pe Malosi se mafuie: Alu Ese Loa.

Agai vave loa i se mea maupuepue pito lata ane, po o le agai mamao i uta pe a mafai ai. Aua le faatali mo se lapataiga aloaia o se galulolo.

Faaitiitia aafiaga o galulolo 

Saili i faamatalaga o lamatiaga o galulolo i le nofoaga o e nofo ai. O lau Civil Defence Emergency Management Group e maua ai faafanua o sone galulolo ma fautuaga. Ia mautinoa o e iloa le nofoaga e te agai i ai, po o fea lava o e iai po o le fale, galuega po o fea lava.

Toe iloilo i taimi uma lau inisiua. E tāua le fai o se inisiua mo lou fale ma meafale auā le toe tau amata ia foi i se lelei pe a faaleagaina meatotino i se faalavelave.

A house

E lē mafai ona tatou valoia mala, ae e mafai ona tatou nofo sauni i ai. O lou fale o le tasi lea o nofoaga pito sili ona lelei e amata mai ai. Saili i mea e mafai ona e faia e saogalemu lelei ai lou fale ma mafuaaga e tatau ai ona siaki i taimi uma lau inisiua.

Nofo sauni a o lei tupu se galulolo 

A tsunami wave

O lau Civil Defence Emergency Management Group e maua ai faafanua o sone galulolo ma fautuaga. Ia mautinoa o e iloa le nofoaga e te agai i ai, po o fea lava o e iai po o le fale, galuega, po o fea lava.

Emergency supplies on some pantry shelves

A tupu se faalavelave faafuasei, e ono lē mafai ona e alu ese ma le fale mo le tolu aso pe sili atu. O lena e tele lava mea e te maua i lou fale e aogā mo faalavelave faafuasei. Vaai po o ā mea e te moomia ma fai sau fuafuaga e mafai ai ona e gafataulimaina le tulaga ua e maua ai.

O gaioiga e fai a o tupu se galulolo po o le tuuina atu o se lapataiga o se galulolo 

Ia iloa foliga o lapataiga faalenatura ma gaioi loa

Mo se galulolo e oso i gataifale o le atunuu, e na o ni nai minute tau mai i fanua, e leai se taimi e faasalalau ai se lapataiga aloaia. E tāua lou iloa o faailo faalenatura e masani ai ma vave lau gaioi.

Faapau, Ufiufi ma Pipii pe a lūlū se mafuie. O le taimi lava ua uma ai ona lūlū, agai vave loa i se nofoaga maupuepue pito lata ane po o le agai i uta e te alu ese ai mai sone galulolo. E tusa lava pe afai e lē o mafai ona e tuua le sone galulolo, agai mamao ese po o se mea maualuga e mafai ai. E fesoasoani mita taitasi uma e te faamamao ese ai.

Afai o e lata i se gataifale ma ua e faalogoina nisi o vaega nei, gaioi loa. Aua le faatali mo se lapataiga aloaia.

 • Faalogoina le malosi o le mafuie ua faafaigata ai ona e tu i luga, po ua silia ma le minute o lūlū se mafuie
 • Vaaia le faafuasei o le siisii o le maualuga po o le papau o le sami
 • Faalogoina se tulaga ese o le leo tele ma le pa'ō o le sami

Manatua, Umi pe Malosi, Alu Ese Loa. 

E sili atu ona malosi fautuaga nei i soo se Lapataiga mo Vaega o le COVID-19 e tatau ai ona nofo i le fale. Tausisia le 2 mita e faamamao ese ai mai isi pe a mafai ma e saogalemu ona e faia lea tulaga. Fai se ufi fofoga po o se mea e ufiufi ai fofoga pe afai e vave ona e maua se ufi fofoga ma e lē tuai ai ona e agai ese.

Savali, tamoe pe vili le uila pe a mafai e tuuitiitia ai le ono poloka i le pisi o le auala.

Ave au meaola pe afai e lē tuai ai ona e agai ese. Aua le faamaimaua le taimi e tau sue ai meaola ma e afai e te lē o i le fale, aua e te toe foi i le fale e aumai.

A o agai ese, alofia mea e lamatia ai le soifua ua faaleagaina i mafuie, aemaise uaea eletise ua palalasi.

Aua e te toe foi seia maua atu se faaaliga aloaia mai le Civil Defence.

Umi pe Malosi, Alu Ese Loa 

Manatua, Umi pe Malosi, Alu Ese Loa.

Faapau Ufiufi ma Pipii a o lūlū se mafuie. Muamua ona e puipui ia te oe lava mai le mafuie.

O le taimi lava ua uma ai ona lūlū, agai vave loa i se nofoaga maupuepue pito lata ane po o le agai i uta e te alu ese ai mai sone galulolo.

Family and a man on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Lapataiga aloaia

A mamao tele mai le moana le agai mai o se galulolo, o lona uiga o lo o lava le taimi e lapatai ai tagata i gaioiga e fai.

Ka tukuna e Te Rākau Whakamarumaru ngā whakatūpato ngaru taitoko ki Aotearoa.

E faasalalau lapataiga o galulolo i le upegatafailagi a le National Emergency Management Agency ma le @NZCivilDefence Twitter. O le a faasalalau foi lapataiga o galulolo i le leitio ma le televise. E ono tuuina atu foi se Faailo Faalavelave Faafuasei i Telefoni Feaveai pe afai o faalo'ulo'u mai ni lologa i laueleele.

E ono faasalalauina foi lapataiga i auala nei:

 • sailini 
 • telefoni
 • text telefoni feaveai
 • pu leotele, po o se
 • isi faiga faalotoifale ua faatulagaina.

Faafesootai lau Civil Defence Emergency Management Group mo nisi fautuaga. Latou te faailoa atu lapataiga ua faia i le nofoaga o e iai.

Vave loa ona e mulimulitai i fautuaga mo soo se lapataiga mo faalavelave faafuasei. Aua e te faatali mo nisi feau e fua i ai lau gaioi.

Lapataiga e lē aloaia

E te ono maua ni lapataiga e lē aloaia. O lapataiga e lē aloaia e auala mai:

 • uo
 • isi tagata lautele
 • ofisa faasalalau faavaomalo, ma
 • le initaneti.

Afai e foliga mai o se lapataiga e faatuatuaina, mafaufau e agai ese. Siaki le sa'o o se lapataiga pe a e agai ese po o le taimi lava ua e agai ese ai pe afai e lē tuai ai lau gaioi.

Afai ua maua lapataiga aloaia, tuu i ai lau faatuatuaga nai lo lapataiga e lē aloaia.

Civil Defence logo

Saili nisi faamatalaga mai le tou Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group.

O gaioiga e fai pe a mae'a se Galulolo

Faatoa e toe foi i le fale pe afai na faailoa atu ua saogalemu lou toe foi.

Faalogologo i le leitio pe faitau faasalalauga a le Civil Defence Emergency Management Group i luga o le initaneti. E maua atu ai faamatalaga ma faatonuga.

Afai sa lūlū se mafuie, sauni e ono toe lūlū foi. O le faateteleina o le lūlū o le mafuie e ono toe oso ai se isi galulolo. Nofo sauni e tuua le nofoaga o e iai.

Nofo ese mai le gataifale, sūaga o le tai, vaitafe ma vaituloto mo le isi 24 itula i le mae'a ai o se galulolo po o le tuuina atu o soo se lapataiga o galulolo. E fai foi si matautia o galu laiti.

Alofia nofoaga ua aafia i le galulolo. E te ono faalavelave i galuega laveai ma isi galuega o moomia vave ai le fesoasoani ma e ono lamatia tele ai mai mea na faaleagaina i lologa o se galulolo e lei uma ona faamamā ese.

Fesoasoani i isi pe a e mafaia, aemaise tagata e ono moomia tele le fesoasoani.

Afai ua faaleagaina au meatotino

 • Aua e te faia se mea e ono lamatia ai lou saogalemu pe atili leaga ai au meatotino.
 • Faafesootai lau kamupani inisiua i se taimi vave e mafai ai.
 • Afai e te nofo mautotogi, faafesootai lē e ona le fale ma le kamupani o inisiua ai au meatotino.
 • Pu'e ata o soo se mea ua faaleagaina. E fesoasoani e faagaioi vave ai le iloiloina o au talosaga.

Ituaiga lamatiaga

I totonu o Niu Sila e tele lamatiaga faalenatura e tutupu ai. Saili i faamatalaga e te iloa ai gaioiga e fai a o lei tupu, i le taimi o tupu ai ma le uma ai ona tupu o ituaiga faalavelave faafuasei taitasi.