Resources

Ngā rauemi

A searchable index of useful emergency preparedness resources.

You can refine your selection by choosing from the topic and languages lists below.

2 Results for Tiếng Việt (Vietnamese) and Drop, Cover, Hold

Drop, Cover and Hold Vietnamese

Tải xuống và in ra những áp phích bằng tiếng Việt này và trưng bày chúng ở nhà, trường học hoặc nơi làm việc của bạn. Hãy nhớ ‘Quỳ xuống’, ‘Che chắn’ và ‘Bám chắc’ khi có động đất.

drop-cover-bed-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-bed-stay-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-cane-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-cane-sit-pos-a4-vi-jan20.pdf pdf 1010 KB
drop-cover-car-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-car-shakes-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-walker-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-wheelchair-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
Drop, Cover and Hold Vietnamese

Download and share this factsheet in Tiếng Việt (Vietnamese) on what to do before, during and after an earthquake.

drop-cover-earthquake-happens-fact-vi-jan17.pdf pdf 256 KB