Resources

Ngā rauemi

A searchable index of useful emergency preparedness resources.

You can refine your selection by choosing from the topic and languages lists below.

24 Results for Poster and Drop, Cover, Hold

Thai Drop Cover Hold Thumbnail

กรุณาดาวน์โหลดหรือพิมพ์โปสเตอร์ภาษาไทยเหล่านี้ แล้วนำไปติดไว้ที่บ้าน โรงเรียน หรือที่ทำงานของท่าน
โปรดจำไว้ว่า ในกรณีที่มีแผ่นดินไหว ให้ก้มต่ำ หาที่กำบัง และยึดไว้ให้แน่น

drop-cover-bed-pos-a4-th-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-bed-stay-pos-a4-th-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-cane-pos-a4-th-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-cane-sit-pos-a4-th-jan20.pdf pdf 1007 KB
drop-cover-car-pos-a4-th-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-car-shakes-pos-a4-th-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-walker-pos-a4-th-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-wheelchair-pos-a4-th-nov19.pdf pdf 1.4 MB
Tongan Drop Cover Hold Thumbnail

Tuku hifo (download) pea pulusi ‘a e ngaahi saati fanongonongó ni ‘i he Lea Faka-Tongá pea fakapipiki ‘eni ‘i homou ‘apí, ‘i he ‘apiakó pe ngāue‘angá. Manatu‘i ke Tu‘ulutui (Drop), Totolo ‘o Toi (Cover) pea Piki Ma‘u (Hold) ‘i ha mofuike.

1-drop-cover-hold-pos-a4-to-aug19.pdf pdf 1.2 MB
drop-cover-bed-pos-a4-to-nov19.pdf pdf 1.2 MB
drop-cover-bed-stay-pos-a4-to-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-cane-pos-a4-to-nov19.pdf pdf 1.2 MB
drop-cover-cane-sit-pos-a4-to-jan20.pdf pdf 917 KB
drop-cover-car-pos-a4-to-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-car-shakes-pos-a4-to-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-walker-pos-a4-to-nov19.pdf pdf 1.2 MB
drop-cover-wheelchair-pos-a4-to-nov19.pdf pdf 1.2 MB
Urdu Drop Cover Hold Thumbnail

-یہ پوسٹر اردو میں ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کریں، اور اپنے گھر، اسکول یا کام کی جگہ پر لگائیں
-بھونچال کی صورت میں جھکو، ڈھانکو اور تھامو یاد رکھیں

1-drop-cover-hold-pos-a4-ur-aug19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-bed-pos-a4-ur-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-bed-stay-pos-a4-ur-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-cane-pos-a4-ur-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-cane-sit-pos-a4-ur-jan20.pdf pdf 965 KB
drop-cover-car-pos-a4-ur-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-car-shakes-pos-a4-ur-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-walker-pos-a4-ur-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-wheelchair-pos-a4-ur-nov19.pdf pdf 1.3 MB
Vietnamese Drop Cover Hold Thumbnail

Tải xuống và in ra những áp phích bằng tiếng Việt này và trưng bày chúng ở nhà, trường học hoặc nơi làm việc của bạn. Hãy nhớ ‘Quỳ xuống’, ‘Che chắn’ và ‘Bám chắc’ khi có động đất.

drop-cover-bed-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-bed-stay-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-cane-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-cane-sit-pos-a4-vi-jan20.pdf pdf 1010 KB
drop-cover-car-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-car-shakes-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-walker-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-wheelchair-pos-a4-vi-nov19.pdf pdf 1.3 MB
1 2