Paggawa ng planong pang-emerhensya | How to make an emergency plan

Ang Ministry for Ethnic Communities at ang National Emergency Management Agency ay nagtulungan upang lumikha ng seryeng ito ng mga video, para alam ng komunidad ang dapat gawin upang maghanda para sa iba't ibang mga sakuna at emerhensya, at paano tutugon kung mangyari ang mga ito.

Ipapaliwanag sa video na ito ang paggawa ng planong pang-emerhensya.

Gumawa ng pang-emerhensyang plano para sa sambahayan

Ang pang-emerhensyang plano para sa sambahayan ay ipinapaalam sa lahat sa iyong sambahayan ang gagawin sa isang emerhensya at paano maghahanda. Ang pagkakaroon ng plano ay gagawing hindi labis na nakaka-stress ang tunay na sitwasyong pang-emerhensya.

Gumawa ng plano para sa iyong pamilya at makaraos sa emerhensya. Isipin ang mga bagay na kailangan mo sa araw-araw at alamin ang iyong gagawin kung wala ka ng mga iyon.

Tiyaking ang iyong plano ay kahanay sa iba pang mga pang-emerhensyang plano para sa mga lugar na pinag-gugugulan mo ng maraming oras.

Panloob na link
Hands marking off a checklist

Gumawa ng plano sa online kasama ang iyong pamilya upang makaraos sa emerhensya. Isipin ang mga bagay na kailangan ninyo araw-araw at alamin ang gagawin kung wala kayo ng mga iyon.

Gumawa ng pang-emerhesyang plano para sa trabaho

Sa isang emerhensya, maaari kang ma-istak sa trabaho, na walang masasakyang pauwi. Gumawa ng personal na pang-emerhensyang plano para sa lugar ng trabaho upang alam mo kung sino ang kokontakin sa trabaho at magplano ng ligtas na pag-uwi.

Dokumento

Hilingan ang mga kawani na punan ang isang personal na pang-emerhensyang plano para sa lugar ng trabaho para sa isang emerhensya sa oras ng trabaho.

Panloob na link
Construction worker talking to two people

Ang pagpaplano para sa mga emerhensya ay mabuti para sa negosyo. Tutulong itong panatilihin kang ligtas at ang iyong mga manggagawa at mababawasan ang hindi pagtatrabaho.

Gumawa ng pang-emerhensyang plano para sa paaralan

Alamin ang pang-emerhensyang plano ng inyong early childhood centre o paaralan.

  • Alamin ang kanilang ligtas na lokasyon upang iyong malaman kung saan mo masusundo ang iyong mga anak makaraang ang “okey na ang lahat” ay naibigay na.
  • Planuhing maglakad o magbisikleta para sunduin ang iyong mga anak, kung maaari. Ang mga daraanan papunta at pabalik mula sa mga paaralan ay maaaring maging masikip. Maaaring masobrahan ang kapasidad ng mga linya ng telepono sa isang emerhensya.
  • Tiyaking ang mga detalye ng contact para sa inyong early childhood centre o paaralan ay up to date. Bigyan sila ng listahan ng tatlong tao na maaaring sumundo sa mga bata kung hindi ka makakarating doon.

Gumawa ng planong pang-emerhensya para sa marae

Gumawa ng pang-emerhensyang plano para sa marae upang tulungan ang inyong marae na maging handa hangga’t maaari para sa isang likas na sakuna o emerhensya.

Panlabas na link
Marae Emergency Preparedness Plan logo

Ang Marae Emergency Preparedness Plan (Plano sa Kahandaan sa Emerhensya ng Marae) ay tumutulong ihanda ang marae para sa isang emerhensya. Hinihikayat nito ang whānau, hapū at iwi na pag-isipan ang maaaring maging epekto ng mga likas na sakuna.

Gumawa ng pang-emerhensyang plano para sa komunidad

Ang pang-emerhensyang plano para sa komunidad ay tutulong sa inyong komunidad na maunawaan kung paano ninyo matutulungan ang isa’t isa sa isang emerhensya. Ang pakikipag-usap sa ibang tao sa inyong komunidad ay isa sa pinakamagaling na mga paraan upang maghanda para sa mga emerhensya.

Panloob na link
Two couples meeting each other

Gumawa ng pang-emerhensyang plano para sa komunidad. Ang pang-emerhensyang plano para sa komunidad ay tutulong sa inyong komunidad na maunawaan kung paano ninyo matutulungan ang isa’t isa sa isang emerhensya.

Ihanda ang iyong sambahayan

Nasa sa iyo upang tiyaking alam ng iyong pamilya (whānau) at ng mga taong iyong minamahal kung ano ang gagawin.