Mga mapagkukunan

Maaari mong pinuhin ang iyong seleksyon sa pamamagitan ng pagpili mula sa listahan ng mga paksa at wika sa ibaba.

97 result

Panlabas na link
Marae Emergency Preparedness Plan logo

Ang Marae Emergency Preparedness Plan (Plano sa Kahandaan sa Emerhensya ng Marae) ay tumutulong ihanda ang marae para sa isang emerhensya. Hinihikayat nito ang whānau, hapū at iwi na pag-isipan ang maaaring maging epekto ng mga likas na sakuna.

Panlabas na link
Ministry of Health logo

Sa oras ng emerhensya ang karaniwang pang-araw-araw na pamumuhay ay napuputol at maaaring kailangang umalis sa kanilang mga bahay ang mga tao. Ito ay maaaring maging lalong mahirap para sa mga ina at taong nag-aalaga ng mga sanggol.

Ang Ministri ng Kalusugan ay may payo tungkol sa pagpapasuso ng iyong sanggol sa isang emerhensya para sa mga sanggol na sumususo sa ina at sa bote.

Panlabas na link
Ministry of Health logo

Ang mga bata ay may sarili nilang paraan ng pagkaya sa trauma ayon sa yugto ng kanilang pag-unlad. Ang Ministri ng Kalusugan ay may mga patnubay tungkol sa pagtulong sa mga bata na kumaya sa trauma.

Dokumento
Royal New Zealand Foundation of the Blind logo

Ang Royal New Zealand Foundation of the Blind ay may payo sa wikang Ingles tungkol sa kahandaan sa lindol para sa mga taong bulag o may kapansanan sa paningin.

Panlabas na link
Emergency Mobile Alert logo

Magbigay sa amin ng komento (feedback) tungkol sa Emergency Mobile Alert. Ang impormasyong kinolekta sa survey na ito ay ginamit upang gumawa ng patuloy na pagpapabuti sa platform ng pag-alerto.

Dokumento
Emergency Mobile Alert logo

Basahin sa Ingles ang Desisyong manatili sa non-opt-out (walang makakaurong) na channel para sa Emergency Mobile Alert para sa karagdagang impormasyon.

Panloob na link
Hands marking off a checklist

Gumawa ng plano sa online kasama ang iyong pamilya upang makaraos sa emerhensya. Isipin ang mga bagay na kailangan ninyo araw-araw at alamin ang gagawin kung wala kayo ng mga iyon.

Panlabas na link
Neighbourhood Support New Zealand logo

Sumali sa isang Neighbourhood Support Group sa website ng Neighbourhood Support o tumawag sa 0800 463 444.

Panlabas na link
Samsung logo

Hanapin ang mga tagubilin para ma-update ang iyong teleponong Samsung sa website ng Samsung NZ.

Panlabas na link
Neighbours Day Aotearoa logo

Magkaroon ng Neighbour’s Day. Ang Neighbour’s Day ay ginaganap tuwing Marso. Hinihikayat nito ang mga magkakapitbahay na makilala ang isa’t isa. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang indibidwal, grupo o organisasyon. O kung ang inyong pook ay binubuo ng mga bahay, flat, negosyo o iba pa sa kabuuan. Maaari kang mag-anyaya sa isang kaganapang ibinagay nang sadya sa inyong pook.

Panlabas na link

Sundin ang Shut happens na listahan ng gagawin sa Ingles upang lumikha ng mga plano kung may mangyari sa iyong negosyo.

Panlabas na link
Ministry for Primary Industries logo

Ang Ministri para sa Pangunahing mga Industriya (MPI) ay may payo para sa paghahanda ng plano para sa iyong mga hayop. Kinabibilangan ito ng mga tseklist para sa iba’t ibang uri ng hayop at iba’t ibang mga emerhensya. Pag-aralan ang mga tseklist para bumuo ng iyong plano.

Panlabas na link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

I-download ang papel-impormasyon ng East Coast LAB tungkol sa tsunami hīkoi. Mag-organisa ng pangkomunidad na tsunami walk.

Panlabas na link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

I-download ang poster ng East Coast LAB tungkol sa tsunami hīkoi. Ipakitang ikaw ay lumalahok at tumutulong na ikalat ang balita.

Panlabas na link
Business.govt.nz logo

Gamitin ang gabay na ito kung ano ang isasali sa iyong pang-emerhensyang pagpaplano mula sa business.govt.nz.

Panlabas na link
Ministry of Education logo

Ang Ministri ng Edukasyon ay may payo para sa mga paaralan at early childhood centre tungkol sa paghahanda para sa at pagkaya sa mga emerhensya

Panloob na link
A tsunami wave

Ang inyong Civil Defence Emergency Management Group ay may mga mapa ng sona para sa paglikas sa tsunami at payo. Tiyaking alam mo kung saan pupunta, kung ikaw man ay nasa bahay, trabaho o gumagala.

1 2 3 4 5