ਸਰੋਤ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

101 result

Hononga ā-waho
Ministry of Health logo

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ।

Hononga ā-waho
Marae Emergency Preparedness Plan logo

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

Hononga ā-waho
Ministry of Health logo

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।

Puka
Royal New Zealand Foundation of the Blind logo

The Royal New Zealand Foundation of the Blind ਕੋਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੈ।

Hononga ā-waho
Emergency Mobile Alert logo

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Puka
Emergency Mobile Alert logo

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬਾਹਰੀ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

Hononga ā-roto
Hands marking off a checklist

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

Hononga ā-waho
Neighbourhood Support New Zealand logo

Neighbourhood Support ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਂ 0800 463 444 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Hononga ā-waho
Samsung logo

Samsung NZ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮਸੰਗ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੱਭੋ।

Hononga ā-waho
Neighbours Day Aotearoa logo

ਨੇਬਰਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਓ। ਨੇਬਰਜ਼ ਡੇ ਹਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੋ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਮਕਾਨਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Kiriata
Civil Defence logo

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

Hononga ā-waho

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਟ ਹੈਪਨ (Shut happens!) ਟਾਸਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

Hononga ā-waho
Ministry for Primary Industries logo

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MPI) ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਚੈਕਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਕਲਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ।

Hononga ā-waho
East Coast LAB Life at the Boundary logo

ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਲੈਬ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

Hononga ā-waho
East Coast LAB Life at the Boundary logo

ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਲੈਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

Hononga ā-waho
Business.govt.nz logo

business.govt.nz ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

Hononga ā-waho
Ministry of Education logo

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ।

Hononga ā-roto
A tsunami wave

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ।

Pukameka
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ‘ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਤੇ ਹੋਲਡ’ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

Hononga ā-waho

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੱਭੋ।

1 2 3 4 5 6