ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ (PDF) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ whānau (ਵਹਾਨਉ) ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ?

ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਮੈਂਬਰ {{$index+1}}
ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?

{{ field.item }}
ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ?

ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨੈਪੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਦਿ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੈ?

{{ field.item }}
ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ?

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਜਰੇ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ?

{{ field.item }}
ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਵਿਅਕਤੀ {{$index+1}}

ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ

ਸੰਪਰਕ 1
ਸੰਪਰਕ {{$index+2}}

ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਥਾਨ
{{ data.meetingPlaceAddress }}
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ?
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ?
ਸੰਪਰਕ {{$index+1}}

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਸੰਪਰਕ {{$index+1}}

ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ

ਚੈਨਲ {{$index+1}}

ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ

ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ?
{{ data.stuckAtHome.items }}
ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ?
{{ data.stuckAtHome.waterPowerGas }}

ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

{{ data.noPower }}

ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

{{ data.noWater }}

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ

ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਹਨ?
{{ data.grabBags }}
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ?
{{ data.leaveInAHurry }}

ਇੱਕ PDF ਟੈਮਪਲੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਟੈਮਪਲੇਟ ਦੇ PDF ਪੇਪਰ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

Puka
Hands marking off a checklist

ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ PDF ਟੈਮਪਲੇਟ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Puka
Hands marking off a checklist

ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ PDF ਟੈਮਪਲੇਟ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।