Fa‘u ha palani fakafāmili ke mou haofaki ai. Fakakaukau atu ki he ngaahi me‘a ‘oku mou fiema‘u ‘i he ‘aho kotoa pē pea fakakaukau‘i ‘a e me‘a ‘e hoko kapau ‘e ‘ikai ke ma‘u kinautolu.

Fakapapau‘i ‘oku fenāpasi ‘a ho‘omou palani fakafāmili ki he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé mo e ngaahi palani ko ia ki he ngāue‘angá, ‘apiakó mo e ngaahi feitu‘u kehe ‘oku lahi taha ‘a ho‘omou ‘i aí.

Fakafonu ‘a e foomú pea paaki ia, fakapipiki ia ki he ‘aisí pea fakapapau‘i ‘oku ‘ilo‘i ‘e he tokotaha kotoa ‘a e palaní. Pe ko ha‘o tauhi ia ‘i he fa‘unga faile PDF pea ‘īmeili‘i atu ia ki ho fāmilí.

Kimu‘a pea mou toki kamatá

Fakapapau‘i kuo mou ‘osi fakakaukau‘i kotoa ‘a e ngaahi fiema‘u ‘a homou fāmilí, kau ai mo e:

Ko ‘eku palani ki hoku fāmilí

Ko e palani ko ‘ení ma‘a hai?

Ngaahi kupu ‘o e fāmilí
Mēmipa {{$index+1}}
‘Oku ‘i ai ha taha ‘oku faingata‘a‘ia fakaesino?

‘E ‘i ai nai ha taha ‘i homou familí ‘e fiema‘u tokoni ke fetukutuku ia pe ‘i ha‘á ne fihia ‘i ‘api lolotonga ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakē? ‘Oku fakafalala nai ha taha ki ha ngaahi nāunau ki he fefononga‘akí pe ngaahi me‘angāue fakafaito‘o pe ngaahi me‘angāue kehe? ‘Oku fakafalala nai ha taha ki ha faito‘o tu‘utu‘unia ‘e he toketā? ‘Oku fe‘unga nai ‘a ‘enau ngaahi faito‘ó ki he ‘aho ‘e tolu pe lahi ange pe ‘i ai ha founga kehe ange kapau ‘oku ‘ikai mo‘ui ‘a e ‘uhila?

{{ field.item }}
‘I ai ha pēpē pe fānau iiki?

‘Oku ‘i ai ha napikeni, hu‘akau efuefu mo e alā me‘a peheé ki he ‘aho ‘e tolu pe lahi ange kapau ‘oku tāpuni ‘a e ngaahi falekoloá mo e ngaahi hala? ‘Oku ‘i ai ha‘amou ngaahi nāunau ‘i ha kato to‘oto‘o kuo tokateu telia na‘a fiema‘u foki ke mou mavahe fakavavevave?

{{ field.item }}
‘I ai ha fanga monumanu lalata?

Ko ho‘omou fanga monumanú ko e fatongia ia ‘o kimoutolu. Fakapapau‘i ‘oku fakakau kinautolu ‘i ho‘omou palani ki he me‘a fakatu‘upakeé. ‘Oku ‘i ai ha‘amou me‘atokoni mo ha vai ma‘a kinautolu ki he ‘aho ‘e tolu pe lahi ange ai? ‘Oku ‘i ai ha‘amou ngaahi fa‘o‘anga monumanu (cages) pe fa‘o‘anga to‘oto‘o ke ‘ave mo tauhi malu ai kinautolu? ‘Oku ‘i ai nai ha taha ke ne ‘ave mo tokanga‘i ho‘omou fanga monumanú kapau ‘e ‘ikai te mou lava ‘o a‘u ki ‘api?

{{ field.item }}
‘Oku ‘i ai ha toe taha ‘e fiema‘u tokoni?

‘Oku ‘i ai nai ha ngaahi kaungāme‘a, fāmili pe ngaahi kaungā‘api te nau fiema‘u ho‘omou tokoní ke nau hao ai ‘i ha me‘a fakatu‘upakē pe ke nau fetukutuku?

Tokotaha {{$index+1}}

Ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utakí ‘oku ‘aonga

Fetu‘utakí 1
Fetu‘utakí {{$index+2}}

Kapau ‘e ‘ikai ke tau lava ‘o a‘u ki ‘api

Ko hotau feitu‘u fakataha‘angá
{{ data.meetingPlaceAddress }}
Te mou fetaulaki ‘i fē kapau ‘e ‘ikai ke mou lava ‘o fetu‘utaki pea ‘ikai ke mou fakataha ‘i he taimi ‘oku hoko ai ha fakatamaki fakatu‘upakē? Te mou a‘u fēfē ki ai?
Ko hai te ne ‘ave ‘a e fānau?
Fetu‘utakí {{$index+1}}

Kapau ‘e ‘ikai ke tau lava ‘o fetu‘utaki

Fetu‘utakí {{$index+1}}

Te tau ma‘u ‘a e ngaahi fakamatala fakamuimuí meí he'

Sēnolo {{$index+1}}

Kapau ‘oku tau fihia ‘i ‘api

‘Oku ‘i ai nai ha‘atau ngaahi nāunau ki he fakatamaki faktu‘upakē?
{{ data.stuckAtHome.items }}
‘Oku tau ‘ilo‘i pe ‘oku tāmate‘i fēfe‘i ‘a e vai, ‘uhila mo e kasa?
{{ data.stuckAtHome.waterPowerGas }}

Kapau ‘oku mate ‘a e ‘uhilá

{{ data.noPower }}

Kapau ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha‘atau vai

{{ data.noWater }}

Kapau ‘e fiema‘u ke tau mavahe fakavavevave

‘Oku ‘i ai nai ha‘atau fanga ki‘i kato to‘oto‘o kuo tokateu?
{{ data.grabBags }}
Te tau ō ki fē?
{{ data.leaveInAHurry }}

Tukuhifo ha sīpinga ‘i he fa‘unga faile PDF

‘Okú ke sai‘ia ange ke hiki tohinima ‘a ho‘omou palani ki he me‘a fakatu‘upakē? Ongo‘i tau‘atāina ke tukuhifo mo paaki ‘a e tatau pepa ‘o e PDF ki he sīpinga ‘o ‘emau palaní (Make a Plan).

Pepa
Hands marking off a checklist

Tukuhifo ‘a e fa‘unga PDF ko ‘ení ke fa‘u‘aki ha palani ki ha fakatamaki fakatu‘upakē mo ho fāmilí.

Pepa
Hands marking off a checklist

Tukuhifo ‘a e fa‘unga PDF ko ‘ení ke fa‘u‘aki ha palani ki ha fakatamaki fakatu‘upakē mo ho fāmilí.