Mateuteu atu ho fāmilí

Ko e me‘a ia ‘a ‘au ke fakapapau‘i ‘oku ‘ilo‘i ‘e ho fāmilí ‘a e me‘a ke faí pea ‘oku mou ma‘u ‘a e me‘a kotoa pē ‘oku fiema‘u ke mou haofaki atu aí. Muimui ‘i he ngaahi sitepu faingofua ko ‘ení ke mateuteu ai ho fāmilí.

Mateuteu atu ho‘o ngāué

‘Oku ‘uhinga lelei fakapisinisi ‘a e palani atu ki he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé.

‘Oku tokoni ia ke malu‘i ai koe mo ho‘o kau ngāué pea fakasi‘isi‘i ai ha motuhia ‘a ho‘omou faifatongiá.

Mateuteu atu ho‘o ngāué
Ko e tangata ‘okú ne fakahoko ‘a e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú ‘i hono lalo tesi ngāué

Mateuteu atu

‘Oku ‘i ai ha ngaahi sitepu faingofua te ke lava ‘o fai ke fakapapau‘i ‘okú ke mateuteu mo ho fāmilí ke mou hao ai.