Ngāue ‘ofa ke tokoni atu ki ho ngaahi kaungāme‘á, fāmilí mo e komiunitií kimu‘a, lolotonga mo e hili ‘a ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē.

Ngāue ‘ofa ki hono tokanga‘i ‘o ha me‘a fakatu‘upakē

Ko e lahi taha ‘o e ngaahi komiunitií ‘oku ‘i ai ha‘anau Civil Defence Centre pe community hub (senitā fakakomiunitī). ‘E lava ke fakatahataha mai ki ai ‘a e kakai ‘o e koló lolotonga mo e hili ‘a ha fakatamaki fakatu‘upakē ke nau fepoupouaki ai.

‘I ha fakatamaki fakatu‘upakē, ‘e fakaava ‘a e ngaahi senitaá pea fakalele ia ‘e he ngaahi tūkui koló koe‘uhi ke lava ‘a e kakaí ‘o fakataha mai ke tokoni ki honau koló lolotonga mo e hili ‘a ha me‘a fakatu‘upakē.

‘Oku ngāue fakataha atu ‘a e New Zealand Response Teams (Ngaahi Timi Fakahoko Ngāue ‘a Nu‘u Sila ‘i ha Fakatamaki) ‘i honau tafa‘akí mo poupou atu ki he malu‘i sivilé, ngaahi sēvesi tokoni fakavavevavé mo e ngaahi kautaha fakahoko ngāue kehé. ‘Oku tu‘u takatakai holo ‘a e ngaahi timí ni ‘i Nu‘u Sila kotoa.

‘Oku lolotonga ngāue ‘a e National Emergency Management Agency ke nau langa hake ha mafai malava mo e ivi malava ‘o ha kau ngāue ‘ofa mālohi mo tu‘uloa ki hono tokanga‘i ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ‘i Nu‘u Silá.

Fetu‘utaki ki ho‘omou Civil Defence Emergency Management Group ke ‘ilo‘i mei ai ‘a e founga te ke lava ai ‘o ngāue ‘ofá.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Civil Defence logo

Kumi ‘a ho‘o Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group fakakoló.

Fakatupulaki ‘o e mafai malava mo e ivi malava ‘o ha kau ngāue ‘ofa mālohi mo tu‘uloa

‘Oku lolotonga ngāue ‘a e National Emergency Management Agency ke ne langa hake ha mafai malava mo e ivi malava ‘o ha kau ngāue ‘ofa mālohi mo tu‘uloa ki hono tokanga‘i ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ‘i Nu‘u Silá. ‘Oku tukupā ‘a e National Emergency Management Agency, fakataha mo e Fire Emergency New Zealand, New Zealand Police, New Zealand Search and Rescue pea mo e Ministry of Health ki hano fakaai ha sīpinga ngāue ‘oku hoa mo e taumu‘á pea liliu ngofua fe‘unga ke feau ‘a e ngaahi pole ‘i he kaha‘ú ‘i he ngāue atu ki ha fakatamaki pea mo e fakaakeaké.

Volunteering New Zealand

Ko e Volunteering New Zealand (VNZ) ko ha kautaha ia ‘o ha ngaahi senitā ngāue ‘ofa mo ha ngaahi kautaha fakafonua mo ha ngaahi kautaha kehe ‘oku nau tukupā ki he ngāue ‘ofá.

‘E lava ‘e he VNZ ‘o fakafetu‘utaki atu koe ki ha ngaahi faingamālie ngāue ‘ofa kehekehe.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Volunteering New Zealand logo

Ngāue ‘ofa ‘i homou komiunitií. Ko e Volunteering New Zealand ko ha kautaha ia ‘o ha ngaahi senitā mo e ngaahi kautaha ngāue ‘ofa fakafonua ‘oku nau tukupā ki he ngāue ‘ofá.

Kau atu ki ha Neighbourhood Support Group

Kau atu pe fokotu‘u ha Neighbourhood Support Group he te ke lava ai mo ho ngaahi kaungā‘apí ‘o fevahevahe‘aki ‘a e ngaahi pōto‘i ngāue mo e ngaahi ma‘u‘anga tokoni ke tokoni ke mou haofaki ai ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē.

‘Oku fakatahataha‘i ‘e he Neighbourhood Support Group ‘a e kakai ‘i ha feitu‘u ke nau fa‘u ha ngaahi komiunitī malu, fepoupouaki mo fehokotaki, ‘o nau fengāue‘aki vā ofi ai mo e kau Polisí mo e ngaahi kautaha fakakomiunitī kehé.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Neighbourhood Support New Zealand logo

Kau ki ha Neighbourhood Support Group ‘i he uepisaiti Neighbourhood Support pe telefoni ki he 0800 463 444.