Exclamation point surrounded by a cow, a first aid symbol, a biohazard symbol, a bomb, a dying flower in dry ground, and a tree on fire

Ngaahi fakatu‘utāmaki kehé

Fekumi ki he ngaahi fakatu‘utamaki kehe ‘i Nu‘u Silá. ‘E makatu‘unga ‘a e va‘a ngāue te ne tataki ‘a ngāue ke tali ki he fa‘ahinga fakatu‘utāmakí pe fakatamaki fakatu‘upakeé ‘i he fa‘ahinga fakatu‘utāmaki pe me‘a fakatu‘upakē ko iá.

‘ILO KI HE NGAAHI FAKATU’UTĀMAKI KEHÉ
Civil Defence logo

Ko hai ‘okú ne fakahoko ha fa‘ahinga fatongia ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē?

‘Oku ngāue fakataha ha ngaahi va‘a ngāue kehekehe ke tokanga‘i ‘a e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé mo tauhi ke malu ‘a e kakaí. Fekumi pe ko hai ‘okú ne fakahoko ha fa‘ahinga fatongia ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē.

FEKUMI PE KO HAI ‘OKÚ NE FAKAHOKO HA FA‘AHINGA FATONGIA ‘I HA FAKATAMAKI FAKATU‘UPAKĒ.

Mateuteu atu

‘Oku ‘i ai ha ngaahi sitepu faingofua te ke lava ‘o fai ke fakapapau‘i ‘okú ke mateuteu mo ho fāmilí ke mou hao ai.