Ngaahi Ma‘u‘anga Tokoní

You can refine your selection by choosing from the topic and languages lists below.

96 result

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Marae Emergency Preparedness Plan logo

‘Oku tokoni atu ‘a e Marae Emergency Preparedness Plan (Palani ke Mateuteu Atu ‘a e Marae ki ha Ngaahi Me‘a Fakatu‘upakē) ki he marae ke mateuteu atu ai ki ha me‘a fakatu‘upakē.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Ministry of Health logo

Lolotonga ha hoko ‘a ha fakatamaki fakatu‘upakē, ‘oku uesia ‘a e mo‘ui faka‘aho angamahení pea ‘e ala fiema‘u ke mavahe ‘a e kakaí mei honau ‘apí. ‘E malava ke mātu‘aki faingata‘a ‘eni ki he ngaahi fa‘eé mo e kakai ‘oku nau tokanga‘i ‘a e fanga ki‘i pēpeé. ‘Oku ‘i ai ha fale‘i ‘a e Potungāue Mo‘uí ki hono fafanga ‘o ho‘o pēpeé ‘i ha taimi fakatamaki fakatu‘upakē, ‘o tatau pē ki he fanga ki‘i pēpē ‘oku fakahuhú mo kinautolu ‘oku inu hiná.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Ministry of Health logo

‘Oku ‘i ai pē ‘a e founga ia ‘a e fānaú ke nau fehangahangai ai mo e ngaahi a‘usia fakamanavaheé (trauma) ‘o fakatatau pē ki he tu‘unga ‘oku nau ‘i ai ‘i he‘enau tupulakí. ‘Oku ‘i ai ha ngaahi fakahinohino ‘a e Potungāue Mo‘uí ki hono tokoni‘i ‘o e fānaú ke nau fehangahangai ai mo e ngaahi a‘usia fakamanvaheé.

Pepa
Royal New Zealand Foundation of the Blind logo

‘Oku ‘i ai ha fale‘i faka-Pilitania ‘a e Royal New Zealand Foundation of the Blind ki he mateuteu atu ki ha mofuiké ma‘á e kakai ‘oku kuí pe ‘oku faingata‘a‘ia ‘a ‘enau sió/vakaí.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Emergency Mobile Alert logo

‘Omai ha fakakaukau fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert. ‘Oku ngāue‘aki ‘a e ngaahi fakamatala ‘oku tānaki ‘i he saveá ni ke hokohoko atu ‘a ‘emau fakalelei‘i ‘a e fa‘unga fakatokangá.

Pepa
Emergency Mobile Alert logo

Lau ‘i he Lea Faka-Pilitāniá ‘a e Tu‘utu‘uni ki honokei tauhi ‘a e Emergency Mobile Alert ko ha sēnolo ‘oku ‘ikai lava ha fili ke ta‘ofi hono ma‘u atú, ki ha fakamatala lahi ange.

Fakafehokotaki‘anga ‘i loto
Hands marking off a checklist

Fa‘u ha palani mo homou fāmilí ‘i he ‘initanetí ke mou haofaki ai ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē. Fakakaukau atu ki he ngaahi me‘a ‘oku mou fiema‘u ‘i he ‘aho kotoa pē pea fakakaukau‘i ‘a e me‘a ‘e hoko kapau ‘e ‘ikai ke ma‘u kinautolu.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Neighbourhood Support New Zealand logo

Kau ki ha Neighbourhood Support Group ‘i he uepisaiti Neighbourhood Support pe telefoni ki he 0800 463 444.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Samsung logo

Kumi ha ngaahi fakahinohino ki hono fakafo‘ou ‘o e polokalama ‘i ho‘o telefoni Samsung ‘i he uepisaiti Samsung NZ.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Neighbours Day Aotearoa logo

Fakahoko ha Neighbour’s Day (‘Aho ‘o e Ngaahi Kaungā‘apí) ‘Oku fakahoko ‘a e Neighbour‘s Day ‘i Mā‘asi ‘i he ta‘u kotoa pē. ‘Okú ne faka‘ai‘ai ‘a e ngaahi kaungā‘apí ke nau maheni. ‘Oku tatau ai pē pe ko ha tokotaha fakafo‘ituitui koe, kulupu pe kautaha. Pe kapau ko homou tūkui kaungā‘apí ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi fale, feleti, pisinisi pe ko ha me‘a kehe ‘aupito pē ia. Te mou lava ‘o fakahoko ha fakataha‘anga ‘oku fakapatonu pē ia ki homou ngaahi kaungā‘apí.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a

Muimui ki he lisi ngāue ki he Shut Happens ‘i he Lea Faka-Pilitāniá ke fa‘u‘aki ha palani talifaki ma‘a ho‘o pisinisí.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Ministry for Primary Industries logo

‘Oku ‘i ai ha fale‘i ‘a e Ministry of Primary Industries (MPI) ki hono teuteu‘i ‘o ha palani ma‘a ho‘omou fanga monumanú. ‘Oku kau ai ‘a e lisi ke fakakakato ki he fa‘ahinga monumanu kehekehe mo e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē kehekehe. Ngāue atu meí he lisí ke fa‘u‘aki ‘a ho‘o palaní.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Tukuhifo ‘a e lau‘itohi fakamatala ‘a e East Coast LAB ki he tsunami hīkoi. Fokotu‘utu‘u ha lue lalo fakakomiunitī ‘i he halanga fetukutuku meí he feitu‘u ‘e ala uesia ‘e ha peaukulá (tsunami walk).

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Tukuhifo ‘a e saati tu‘uaki ‘a e East Coast LAB ki he tsunami hīkoi. Fakahaa‘i ‘okú ke kau ki ai pea tokoni ‘i hono fakamafola atu iá.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Business.govt.nz logo

Ngāue‘aki ‘a e fakahinohino ko ‘ení ki he me‘a ke fakakau ‘i ho‘o palani ki ha fakatamaki fakatu‘upakeé meí he business.govt.nz.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Ministry of Education logo

‘Oku ‘i ai ha fale‘i ‘a e Potungāue Akó ma‘á e ngaahi ‘apiakó mo e ngaahi senitā ako‘anga tokamu‘á ki he mateuteu atu mo e fehangahangai mo e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé

Fakafehokotaki‘anga ‘i loto
A tsunami wave

‘Oku ma‘u ‘e ho‘omou Civil Defence Emergency Management Group ha ngaahi mape ki he ngaahi feitu‘u ke fetukutuku mei ai ‘i ha peaukula, pea mo ha fale‘i. Fakapapau‘i ‘okú ke ‘ilo‘i ‘a e feitu‘u ke ke ‘alu ki aí, tatau ai pē pe ‘okú ke ‘i ‘api, ‘i he ngāué, pe ‘okú ke fe‘alu‘aki holo.

Lau‘itohi Fakamatala
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

‘Ilo ki he ‘uhinga ‘oku hoko ai ‘a e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú ko e me‘a totonu ia ke fakahoko ‘i ha mofuiké, ‘i he lau‘itohi fakamatala ko ‘eni ‘i he Lea Faka-Pilitāniá.

1 2 3 4 5