ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

  • ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਨੈਪੀਜ਼
  • ਬੇਬੀ ਵਾਈਪਸ
  • ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
  • ਗੰਦੀ ਨੈਪੀਜ਼ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਰੀਮਾਂ
  • ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ
  • ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਡੌਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ।

Hononga ā-waho
Ministry of Health logo

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਟਾਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਡਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ:

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਡਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਖੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ  ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Hononga ā-waho
Ministry of Health logo

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।