Ang plano ng bawat sambahayan ay magkakaiba, dahil sa lugar na ating tinitirhan, sino ang kasambahay natin at sino ang maaaring mangailangan ng ating tulong.

Kapag gumagawa ka ng plano para sa sambahayan, tiyaking isali ang lahat. Isipin ang mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan, matatanda, bata, alagang hayop at iba pang hayop.