Ko hono ‘ahi‘ahi‘i fakafonua ‘o e Emergency Mobile Alert ko ha konga mahu‘inga ia ‘o hono fakapapau‘i ‘oku ngāue lelei ‘a e fa‘unga ngāué. Kumi ha ngaahi ola mo ha fakamatala fekau‘aki mo e ngaahi ‘ahi‘ahi fakafonuá.

‘Uhinga ‘oku mau ‘ahi‘ahi‘i ai ‘a e Emergency Mobile Alert

Ko e ‘ahi‘ahi‘i fakafonuá ko ha konga mahu‘inga ia ‘o hono fakapapau‘i ‘oku ngāue lelei ‘a e fa‘unga ‘o e Emergency Mobile Alert.

‘Oku tuku atu ‘a e ngaahi ‘ahi‘ahi fakafonuá ki he ngaahi taua telefoni to‘oto‘o ‘i Nu‘u Silá kotoa. ‘Oku mau ‘amanaki ko e lahi taha ‘o e ngaahi telefoní ‘oku nau malava ‘o ma‘u atu ‘a e fakatokangá.

‘I he 2017, 2018 mo e 2019 ne mau ma‘u ai ha ngaahi fakakaukau ‘e lauiafe ne fakahū mai meí he kakaí. Na‘e tokoni ‘eni kiate kimautolu ke fakalelei‘i ai ‘a e fa‘unga ngāue ki he Emergency Mobile Alert.

Ko e ‘ahi‘ahi fakamuimui tahá na‘e fakahoko ia ‘i he efiafi ‘o e ‘aho 24 ‘o Nōvema 2019. ‘I hono fakakaukau‘i ‘o e to‘umahaki fakamāmani lahi ‘o e COVID-19, na‘e kaniseli ai ‘a e ‘ahi‘ahi fakafonua ‘o e Emergency Mobile Alert ‘i he 2020 mo e 2021.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

Lēsisita ke ma‘u atu ha ngaahi ‘īmeili fekau‘aki mo e ngaahi ‘ahi‘ahi fakafonua hono hoko ‘o e Emergency Mobile Alert. Te ke ma‘u atu ha ‘īmeili ‘i he taimi ‘e fakapapau‘i ai ‘a e ‘aho ki he ‘ahi‘ahí.

Ngaahi ola ‘o e savea tau‘atāina ‘o e ‘ahi‘ahi fakafonuá

Hili ‘o e ‘ahi‘ahi fakafonua ‘i he 2018, na‘e tu‘utu‘uni ai ‘e he Ministry of Civil Defence & Emergency Management ha savea tau‘atāina.

Na‘e fakahoko ‘a e saveá ‘aki hano faka‘eke‘eke ‘o ha kau ma‘u telefoni to‘oto‘o ‘i Nu‘u Sila ‘e toko 1000 na‘a nau ta‘u 15 mo motu‘a ange ai. Na‘e fakahoko ‘a e saveá ‘i he hili pē ‘o e ‘ahi‘ahi fakafonua ‘i he 2018 ‘i he vaha‘a ‘o e ‘aho 26 ‘o Nōvema mo e 9 Tīsema 2018.

Na‘e toe fakahoko foki mo ha savea hili ‘a e ‘ahi‘ahi fakafonua ‘o e Emergency Mobile Alert ‘i he 2019.

Na‘e vakai ‘a e saveá ki ha ngaahi makatu‘unga kehekehe.

  • Tokolahi ‘o e kakai na‘a nau ma‘u atu ‘a e fakatokanga ‘ahi‘ahí
  • ‘Ilo tōmu‘a fekau‘aki mo e fa‘unga ngāue Emergency Mobile Alert
  • ‘Ilo tōmu‘a ‘e fakahoko ‘a e ‘ahi‘ahi fakafonuá
  • Ngaahi fakakaukau ‘a e kakaí ki he fa‘unga ngāue Emergency Mobile Alert
  • Pe ‘oku pehē ‘e he kakaí ‘oku totonu ke nau fili pē pe te nau ma‘u atu ‘a e fa‘unga ngāué
  • Ngaahi liliu talu mei hono kamata‘i ‘o e fa‘unga ngāue Emergency Mobile Alert mo e fakatokanga ‘ahi‘ahí ‘i he 2017
Pepa

Vakai ki he ola ‘o e savea ki he 2018 mo e 2019 ki hono ngaahi ‘ahi‘ahi‘i fakafonua ‘o e Emergency Mobile Alert, ‘i he lea faka-Pilitāniá.