ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟ, ਜਾਂ ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਇੱਕ ਸੈਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਕੀ ਹੈ?

‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਇੱਕ ਸੈਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ।

ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੈਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

ਲੋਂਗ ਅੋਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਗੈਟ ਗੋਨ

ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ: ਲੋਂਗ ਅੋਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਗੈਟ ਗੋਨ।

ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਝਟਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ।

Family and a man on a bike evacuating up a hill from a tsunami

 ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਹਫ਼ਤਾ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਲੈਬ ਦਾ ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਹਫ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ੇਕਆਊਟ(external link) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।

Hononga ā-waho
East Coast LAB Life at the Boundary logo

ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ (Tsunami Hīkoi) ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਲੈਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੀ ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ (ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ)। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ‘tsunami hīkoi’ (ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ) ਹਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਕਆਊਟ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਾਮੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਆਪਣੇ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ।

Hononga ā-waho
East Coast LAB Life at the Boundary logo

ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਲੈਬ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

Hononga ā-waho
East Coast LAB Life at the Boundary logo

ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਲੈਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮੀ ਹਿਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

Pānui whakaahua
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।

Pānui whakaahua
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।