Mga uri ng peligro

Sa New Zealand, marami tayong mga likas na peligro. Alamin ang gagawin bago, sa oras at makaraan ang bawat uri ng emerhensya.

Iba pang mga peligro

May ilang bilang ng iba’t ibang peligro sa New Zealand. Alamin ang tungkol sa iba pang mga peligro, at sino ang may responsibilidad sa pamamahala ng mga emerhensyang kaugnay sa mga peligrong ito.

Alamin ang tungkol sa iba pang mga peligro sa New Zealand

Mga estudyante sa paaralang primarya na gumagawa ng Dumapa, Sumuklob at Kumapit

Dumapa, Sumuklob at Kumapit

Kaag may lindol, Dumapa, Sumuklob at Kumapit.
Dumapa sa iyong mga kamay at tuhod. Sukluban ang iyong ulo at leeg. Kumapit sa iyong kanlungan.

Alamin kung paano gagawin ang Dumapa, Sumuklob at Kumapit
Logo ng Emergency Mobile Alert

Emergency Mobile Alert

Ang mga Emergency Mobile Alert ay mga mensahe tungkol sa mga emerhensya na ipapadala ng mga awtorisadong pang-emerhensyang ahensya sa mga mobile phone na kayang tumanggap ng mga ito. Ang mga ito ay dinisenyo upang panatilihing ligtas ang mga tao at ibinobrodkast sa lahat ng mga teleponong kayang tumanggap ng mga ito mula sa tinarget na mga cell tower.

Alamin ang tungkol sa Emergency Mobile Alert
Lalaking nag-iimpake ng grab bag

Magplano

Ang mga emerhensya ay maaaring mangyari sa anumang oras, saanman, at kadalasan ay walang babala. Mahalagang gumawa ng mga planong pang-emerhensya upang alam mo ang gagawin kapag may nangyaring emerhensya.
Magplano para sa iyong tahanan, trabaho, paaralan, marae o komunidad.

Gumawa ng iyong mga planong pang-emerhensya
Isang taong cartoon na gumagawa ng Dumapa, Sumuklob at Kumapit

Payo para sa mga taong may kapansanan

Kung ikaw ay may kapansanan o anumang mga pangangailangan na naglalagay sa iyo sa mas malaking panganib sa isang emerhensya, humanap ng payo sa paghahanda. Tingnan ang mga hakbang na maaari mong gawin upang humanap ng impormasyon sa New Zealand Sign Language at audio format.

Paghanap ng payo para sa mga taong may kapansanan

Maghanda para sa COVID-19

Dahil may COVID-19 sa ating komunidad, may ilang mga hakbang na maaari nating gawin upang pabagalin ang pagkalat ng virus – na magpoprotekta sa ating sarili at sa ibang tao.

Alamin kung paano maghahanda para sa COVID-19
Cartoon characters celebrating around a cake with 'Happy Shot Day!' on it