ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਈ ਰੱਖਣਾ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ:

 • ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਜਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ:

 • ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਲਬਾ ਹੈ
 • ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਭੂਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਓ

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਦੋਸਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡ੍ਰੋਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਟੈਗ ਜਾਂ ਬਰੇਸਲੇਟ ਪਹਿਨੋ।
 • ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ?
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਮੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
 • ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕ ਫੂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਮਾਸਕ ਹਨ (ਰੇਟ ਕੀਤੇ P2 ਜਾਂ N95)। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ।