Me e pakipakitai koe, me kore ra, te tarotokakā‘ia ra e, ka ō koe ki roto i teta‘i manamanatā i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, āru‘ia teia au taka‘i‘anga, no te te‘ate‘amamao‘anga.

Komakoma no runga i ta te manamanatā tupu po‘itirere, ka rave kia koe

I roto i te manamanatā tupu po‘itirere, ka ‘oro‘oro te civil defence, e te au turanga tauturu i te manamanatā tupu po‘itirere ua, i te tauturu i te aronga e anoano ma‘ata ra i ta ratou tauturu. Tei iākoe te ‘akate‘ate‘amamao‘anga. Ko te ‘āite‘anga pa‘a i reira, kia rava te au mea rapakau‘anga, me kore ra, te au turanga uira pange, no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu.।

Ea‘a ta te manamanatā tupu po‘itirere, ka rave no‘ou? Ka ‘akape‘ea me tāpiri‘ia te au mataāra e te au toa? Ka ‘akape‘ea, me kare e uira, vai, terepōni, me kore ra, ‘ātuitui roro uira? Ka ‘akape‘ea, me anoano‘ia koe kia ‘akaruke viviki i te kainga?

Komakoma atu ki to‘ou ngutu‘are tangata, e to‘ou au ‘ātuitui‘anga turu, no runga i:

 • te tū o te au mea anoano‘ia, ka anoano koe
 • te turu‘anga ka anoano koe, e
 • te ngā‘i ta‘au ka ‘aere, me kare e rauka iākoe i te no‘o ki te kainga.

Tāmanako no runga i ta‘au ka rave, me:

 • kua neke aere te au ‘apinga, me kore ra, kua kino, me kore ra, e tītā
 • kua neke te au ‘akairo mātau‘ia, me kore ra, kua ‘akatane‘a‘ia
 • kua kino ta‘au ‘ānimara ‘anga‘anga, me kore ra, kua kī‘ia i te mataku, e kare e pu‘apinga no te ‘anga‘anga.

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni, no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. E tau kia ‘iki koe, i te au mea ka rauka iākoe i te rave no‘ou ‘uā‘orāi, e te tauturu ka anoano koe, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Tātā‘ia teta‘i ‘akapapa‘anga ‘apinga ka anoano koe, no‘ou ‘uā‘orāi, e te au rāvenga tauturu, i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Ka tauī teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, i to‘ou turanga no te ‘aka‘aere‘anga i te ao te koropini ra iākoe. E mea pu‘apinga kia parāni koe no to‘ou turanga paruparu roa atu.

‘Akapāpu meitaki e, kua kite koe i te au parāni no ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga, ‘āpi‘i, me kore ra, i te au ngā‘i e ‘aere putuputu ia ana e koe. Me kare te parāni a ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga, me kore ra, ‘āpi‘i, ‘akateretere‘anga no te pakipakitai, ‘akapāpu meitaki, kia kite te ‘aka‘aere i ta‘au e anoano ra.

‘Akatupu‘ia teta‘i ‘ātuitui‘anga turu

‘Akatupu‘ia teta‘i pupu tangata, te ka tauturu iākoe i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, i mua ake, ka anoano ei koe ia ratou. I roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, ka anoano‘ia pa‘a koe i te pati tauturu atu no te au mea tei mātau‘ia e koe i te rave, no‘ou ‘uā‘orāi.

Ko to‘ou au tangata tupu, ai taeake, te aronga ‘ākono iākoe, e to‘ou au taeake i te ngā‘i ‘anga‘anga, te aronga mua te ka tauturu iākoe, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, i te ma‘ata‘anga o te taime. E tau teia aronga, ki te aronga tei roto i te au ngā‘i e aere putuputu ia ana e koe.

Te ‘akamātau‘anga iākoe ki to‘ou au tangata tupu. Tu‘atu‘a‘ia to‘ou au ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘ārāvei‘anga, ko te tupu a‘ea ua ake, teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. ‘Akakite atu i ta‘au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, ma te ui atu no runga i ta ratou au parāni.

‘Auraka e tuku i to‘ou ‘irinaki‘anga ki roto i te ‘okota‘i tangata. Ko te kore a‘ea e rauka i taua tangata ra, i te ‘ārāvei atu iākoe, me anoano koe ia ratou.

Ka rauka i ta‘au au ‘ātui‘anga turu, i te tauturu iākoe i te te‘ate‘amamao‘anga no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. Teia te ‘ākara‘anga, ka rauka ia ratou i te ‘ākara meitaki i to‘ou ngutu‘are, me kore ra, i ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga, i te ‘akapāpu meitaki e, e ponuiā‘au, e te tau.

‘Akatupu‘ia teta‘i pupu tangata turu, ki ko i te au ngā‘i tātakita‘i e pou ana te ma‘ata‘anga o to‘ou rā. Komakoma atu ki to‘ou pupu tangata turu, no runga i ta‘au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere. Ka tauturu teia i te aronga i roto i ta‘au au ‘ātuitui‘anga, i te tāmou i te rāvenga pu‘apinga rava atu i te tauturu iā koe, e teta‘i atu au tāmanako‘anga e tau kia tāmānakonako koe.

‘Āpi‘ipi‘i‘ia ta‘au parāni ki roto i ta‘au ‘ātuitui‘anga turu. Tāru‘ia atu te rāvenga, ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, no te tuātau ngāruerue ‘enua, e te rāvenga no te ‘akaruke‘anga, me tukia koe i teta‘i tai-‘akakī, me kore ra, puke‘angā vai.

‘Akatanotano‘ia kia ‘akatika kotou i te rāvenga ‘ārāvei‘anga, teta‘i ki teta‘i, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. Ka ‘akape‘ea kotou i te ‘ārāvei‘anga, teta‘i ki teta‘i, me kare te ‘ātuitui roro uira, e te terepōni, e ‘anga‘anga ana?

‘Āpi‘ipi‘i‘ia ta‘au ‘ātuitui‘anga, kia ‘ātoro viviki iākoe, me karanga‘ia koe kia ‘akaruke.

‘Akapāpu meitaki, kia rava ta‘au au mea ka anoano koe

I roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, ka piri te au mataāra, e te au toa, no teta‘i atu au rā. ‘Akapāpu meitaki, kia rava ta‘au au mea anoano‘ia, no teta‘i toru rā. Tāru‘ia teta‘i ua atu vairākau, me kore ra, teta‘i ‘apinga pu‘apinga, te ka anoano pa‘a koe.

 • Me ka anoano koe i te tāru i to‘ou au vairākau ki roto i teta‘i pi‘a ‘akaanuanu kai, ‘akapāpu meitaki e, e turanga uira kē atu ta‘au, me kore ra, e turanga ‘akaanuanu‘anga kai, kē atu ta‘au.
 • ‘A‘aona‘ia teta‘i tongiti ‘akamatakite‘anga, me kore ra, teta‘i tāpekā-rima, i te ‘akaāri i to‘ou turanga pakipakitai, me kore ra, i to‘ou turanga ‘āpikepike maki.
 • Kimi‘ia te au mea ka anoano koe. Kia rava te au ‘apinga anoano‘ia i roto i teta‘i kete rave viviki, ko te anoano a‘ea ia koe, kia ‘akaruke viviki?
 • Me te teretere ra koe, ‘akakite atu ki te mānītia o te ‘ōtera, me kore ra, mōtēra, i te au mea ka anoano koe, ko te tupu po‘itirere a‘ea teta‘i manamanatā.
 • ‘Akapāpu meitaki, kia kite koe i te ngā‘i tauturu, me te ‘irinaki ra koe ki runga i teta‘i ‘apinga no to‘ou ora‘anga, me kore ra, rapakau‘anga, te kare pa‘a e ‘anga‘anga i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.
 • Me e ‘irinaki‘anga to‘ou ki runga i teta‘i tu kai, me kore ra, e au kai teta‘i te ka ‘akamaki iākoe, ‘akapāpu meitaki, kia rava ta‘au kai, no teta‘i toru rā. Tāru katoa ia te kai katikati ki roto i ta‘au kete rave viviki, ma te ‘akapāpu meitaki, kia rava te kai tau, e te kai kare e kino vave.
 • Me e potopoto a‘o to‘ou, me kore ra, e maki ‘akaea to‘ou, ‘akapāpu meitaki e, e au matatāpoki one pue‘u (taka‘i‘anga P2 me kore ra, N95) tei roto i ta‘au kete rave viviki. Ka ngatā te ‘akaea‘anga i roto i te au manamanatā tupu po‘itirere, mei te au maunga-kā, e te au ngāruerue‘anga ‘enua.

Arataki‘anga no te pakipakitai

Me e pakipakitai koe, me kore ra, te tarotokakā‘ia ra e, ka ō koe ki roto i teta‘i manamanatā i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, kimi‘ia te arataki‘anga no te te‘ate‘amamao‘anga.