Ang mga suplay ng tubig ay maaaring maapektuhan sa isang emerhensya. Mag-imbak ng suplay ng tubig para sa tatlong araw o mahigit pa.

Gaano karaming tubig ang iimbakin

Mag-imbak ng pang-tatlong araw man lang na suplay ng tubig. Kailangan mo ng mga tatlong litrong tubig na maiinom para sa bawat tao kada araw (mga siyam na litro para sa bawat tao sa tatlong araw). Katumbas ito ng apat na 2.25 litro ng mga bote ng soft drink. Ito ay sapat para inumin at para sa batayang kalinisan.

Dapat kang mag-imbak ng higit pa kung kaya mo. Ang mainit na mga kapaligiran at labis na pisikal na aktibidad ay maaaring magdoble ng kailangang dami.

Ang mga bata, mga nagpapasusong ina at mga may sakit ay mangangailangan din nang higit pa.

Tiyaking isali ang maiinom at panlinis na tubig para sa iyong mga alagang hayop. Ang dami na kailangan ay magdedepende sa laki nila at sa mga kondisyon. Tandaan na ang mga alagang hayop kadalasan ay iinom ng mas maraming tubig kaysa sa karaniwan kapag nai-stress.

Kailangan mo ng mas maraming tubig kung nais mong maligo, magluto, maglinis gamit ang tubig, o kung matatagalan ang emerhensya.

Ang ilang mga bahagi ng New Zealand ay maaaring mawalan ng tubig nang mas matagal kaysa sa tatlong araw sa oras ng emerhensya. Maaaring irekomenda ng inyong Civil Defence Emergency Management Group kung gaano karami ang dapat mong imbakin.

Mga opsyon sa pag-iimbak ng tubig

Maraming paraan para mag-imbak ng iyong pang-emerhensyang tubig.

 • Maaari kang maghanda ng iyong sariling mga sisidlan ng tubig na mga bote ng soft-drink. Huwag gumamit ng mga plastik na pitsel o sisidlang yari sa cardboard na naglaman dati ng gatas. Ang protina ng gatas ay hindi matatanggal mula sa mga sisidlang ito.
 • Maaari mo ring punan ng tubig ang mga plastik na sisidlan ng sorbetes. Lagyan ng etiketa at ilagay ang mga ito sa freezer. Mapapanatili nitong malamig ang pagkain kung walang kuryente at magagamit din para sa inumin.
 • Ang iyong hot water cylinder at toilet cistern ay mahalagang mapagkukunan ng tubig. Tingnan kung ang iyong hot water cylinder at header tank ay nakasigurong mabuti. Huwag gamitin ang tubig mula sa toilet cistern kung gumagamit ka ng kemikal na panlinis ng toilet.
 • Ang mga tangke na imbakan ng tubig ay isa ring opsyon. Ang mga tangke na imbakan ng tubig ay may iba't ibang hugis at laki. Itanong sa inyong lokal na council kung may anumang mga kahingian sa pagpaplano na kailangan mong isaalang-alang bago mag-instala ng isang malaking tangke ng tubig.

Kung gumagamit ka ng nakolektang tubig-ulan, tiyaking disimpektahin ito gamit ang Kung gumagamit ka ng nakolektang tubig-ulan, tiyaking disimpektahin ito gamit ang household bleach. Kung hindi mo tiyak ang kalidad ng tubig, huwag inumin ito.

Panlabas na link
Ministry of Health logo

Humanap ng payo sa pagpapanatiling ligtas ng tangke ng tubig laban sa kontaminasyon, kabilang ang paggamit ng mga water filter, sa website ng HealthEd.

 • Kung naghahanda ka ng sarili mong mga sisidlan ng tubig, sundin ang mga tagubilin sa ibaba.

  • Kung pinili mong gumamit ng sarili mong mga sisidlang imbakan, pinakamainam ang plastik na bote ng soft drink.
   • Huwag gumamit ng mga plastik na pitsel o sisdlang yari sa cardboard na naglaman dati ng gatas. Ang protina ng gatas ay hindi matatanggal mula sa mga sisidlang ito. Ang mga ito ay maaaring pagmugaran ng bakterya kapag naimbakan ng tubig.
   • Huwag gumamit ng mga boteng sisidlan dahil maaaring mabasag at mabibigat ang mga ito.
   • Huwag gumamit ng mga sisidlang yari sa cardboard, dahil ang mga ito ay tatagas. Ang mga sisidlang ito ay hindi dinisenyo para sa pangmatagalang pag-iimbak ng mga likido.
  • Maaari ka ring bumili ng mga sisidlang food-grade (maiimbakan ng pagkain), imbakan ng tubig mula sa hardware o mga tindahan ng mga gamit sa pang-kamping.
  • Linising mabuti ang mga sisidlan gamit ang mainit na tubig. Huwag gumamit ng kumukulong tubig dahil masisira nito ang bote.
  • Punan sila ng regular na tubig sa gripo hanggang sa umapaw ito. Magdagdag ng limang patak kada litro ng tubig ng walang-amoy na likidong household bleach. Huwag gumamit ng mga bleach na may amoy o pabango, surfactant (parang detergent) o iba pang pandagdag. Maaaring maging dahilan ito ng pagkakasakit ng mga tao. Huwag itong inumin nang mga 30 minuto makaraang mag-disimpekta.
  • Isarang mabuti ang mga sisidlan gamit ang orihinal na mga takip. Ingatang hindi makontaminahan ang mga takip kaya huwag hipuin ang loob ng mga ito ng iyong mga daliri.
  • Ilagay ang petsa sa labas ng mga sisidlan upang matandaan mo kung kailan pinuno ang mga ito. Imbakin ang mga ito sa isang malamig at madilim na lugar.
  • Suriin ang mga bote tuwing 6 na buwan. Magagawa mo ito kapag nagpalit ng daylight savings ang mga orasan. 
  • Kung hindi malinaw ang tubig, itapon ito at muling punuin ang mga malinis na bote ng malinis na tubig at bleach.

Mga biniling naka-botelyang tubig

Kung pinili mong bumili ng naka-botelyang tubig, imbakin ito sa orihinal na nakasarang sisidlan. Buksan lamang ito kung kailangan mo nang gamitin. Obserbahan at palitan ayon sa petsa ng pagkapalso o petsa na hindi na magagamit ito.