‘I ha fakatamaki fakatu‘upakē, ‘e ala ‘ikai lava ke lele ‘a e ngaahi founga fefononga‘aki fakatokolahí, pea ‘e ala tāpuni ‘a e ngaahi halá mo e ngaahi feitu‘u kaungā‘apí.

Kapau ‘oku ‘ikai lava ke ke ‘alu atu ‘i ho hala angamahení, ‘e anga fēfē ha‘o a‘u ki ai? Ko hai te mo ō? Te mou fetaulaki ki fē kapau ‘oku tāpuni homou hala?

Ngaahi tokoni mahu‘inga

Feitu‘u fakataha‘anga hono uá

Felotoi ki ha feitu‘u fakataha‘anga kapau ‘e ‘ikai ke mou lava ‘o a‘u ki ‘api. ‘E lava pē ko ha ‘apiako ia, ‘api ‘o ha kaungāme‘a pe ko hamou fāmili.

Kaungā fononga fakataha

Kapau ‘okú ke ngāue mavahe mei ‘api, kumi hao ngaahi kaungā ngāue ‘oku nofo ‘i homou feitu‘ú. Te mou lava ‘o fononga fakataha ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē.

Fa‘o ha kato to‘oto‘o kuo tokateu ki ha me‘a fakatu‘upakē (grab bag)

Tuku ha kato to‘oto‘o kuo tokateu ki ha me‘a fakatu‘upakē ‘i ‘api ngāue pe ‘i ho‘o me‘alelé. ‘Oku totonu ke ‘i loto ai ha sū lue lalo, vala māfana, ki‘i kai ma‘ama‘a mo ha hina vai. ‘Oku ‘aonga foki mo ha kasa, maka, mo ha letiō.

‘Ave ‘o e fānaú meí he ‘apiakó

‘Oange ki ho‘o ‘apiakó pe senitā ako tokamu‘á ha lisi ‘o ha kakai ‘e toko tolu te nau lava ‘o ‘ave ‘a e fānaú kapau ‘e ‘ikai te ke lava ‘o a‘u ki ai.