‘I ha taimi fakatu‘upakē, ‘e ‘i ai ha ngaahi ‘api, hala mo ha ngaahi kaungā‘api ‘e ala ‘ikai malu ke kei fai ha nofo atu ai pea ‘e ala fiema‘u ke mou mavahe fakavavevave mei ‘api.

Kapau ‘e fetukutuku homou hala, te mou ō ki fē? Ko e hā ‘a e me‘a te mou ō mo ia? Fefe ‘a e fanga monumanu lalata? ‘Oku ‘i ai homou ngaahi kaungā‘api te nau ala fiema‘u ‘a ho‘o tokoni?

Muimui ki he fale‘i ki he fetukutukú

Kapau ‘oku fakahā atu ke mou fetukutuku, muimui ki he fale‘i ki he fetukutukú. Ko e fale‘i ke mavahé ‘oku mā‘olunga ange ia ‘i ha fa‘ahinga fiema‘u ‘i he COVID-19 ke nofo ma‘u pē ‘i ‘apí.

Nga‘unu leva.

Ngaahi tokoni mahu‘inga

Fa‘o ha kato to‘oto‘o kuo tokateu ki ha me‘a fakatu‘upakē (grab bag)

‘Ai ha kato ke maau ma‘á e tokotaha kotoa pē ‘i ho fāmilí. ‘Oku totonu ke ‘i ai ha vala māfana, hina vai, fanga ki‘i me‘akai ma‘ama‘a, tatau ‘o e ngaahi me‘a fakapepa mahu‘ingá, mo ha ID ‘oku ‘asi ai ha tā. Manatu‘i ha fa‘ahinga faito‘o te mou ala fiema‘u. Tauhi ho‘omou nāunau ki he fuofua tokoní, kasa, letiō mo e maka kasa ‘i ha feitu‘u te mou lava ‘o to‘o fakavavevave mei ai kinautolu.

Fakakaukau‘i ‘a e ngaahi nāunau ‘oku mou fiema‘ú

Fakakaukau‘i ‘a e feitu‘u te mou ō ki aí

Fakakaukau‘i ‘a e feitu‘u te mou ō ki aí (pea fakapapau‘i ‘oku ‘ilo‘i ia ‘e he tokotaha kotoa pē ‘i homou ‘apí, telia na‘a ‘ikai ke mou ‘i ai fakataha kotoa). Ko e feitu‘u te mou fetukutuku ki aí ‘e ngali nai ko hamou kaungāme‘a pe fāmili ia, ko ia ai, fakapapau‘i ‘oku nau ‘ilo ki ho‘omou ngaahi palaní.

Vakai‘i ‘a homo‘u feitu‘ú

Kapau ‘oku mou nofo ‘i ha feitu‘u ‘oku fiema‘u ke fetukutuku ‘i ha peaukula, fakapapau‘i ‘oku ‘i tu‘a mei ai ‘a e feitu‘u ‘oku mou fetukutuku atu ki aí.

‘Ilo ki homou feitu‘u ke mou fetukutuku mei aí ‘i ha peaukula.

‘Oua na‘a ngalo ho‘omou fanga monumanu lalatá

Kapau ‘e fiema‘u ke mou mavahe mei ‘api, mou ō mo ho‘omou fanga monumanu lalatá. Kapau ‘oku ‘ikai malu kiate kimoutolu, ‘oku ‘ikai malu ia kiate kinautolu. Fakapapau‘i ‘e tali ‘e he feitu‘u ‘oku mou fetukutuku atu ki aí ho‘omou fanga monumanu lalatá. Pe ma‘u ‘a e ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utakí ki he ngaahi fale ta‘uhi‘anga fanga kulií, tauhi‘anga fanga pusí pea mo ha ngaahi mōtele ‘oku nau tali ‘a e fanga monumanu lalatá.

Talanoa fekau‘aki mo e ngaahi uesiá

‘E lava ke tokoni ‘a ho‘omou mahino‘i ‘a e ngaahi uesia ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakeé ke mou haofaki atu aí. Talanoa mo kinautolu ‘i homou ‘apí pea mou fakakaukau‘i ‘a e me‘a te mou fakahoko ‘i he ngaahi tūkunga ko ‘ení.