Ko e hā te ke fai kapau ‘e maumau ‘a e laine telefoní mo e ‘initaneti? ‘E anga fēfē ha‘amou tauhi ‘a e fetu‘utakí, alea‘i ha fetaulaki pe tauhi ke ma‘u atu ‘a e ngaahi ongoongó mo e fakamatala ‘ea?

‘I he lahi taha ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé, ko e lelei tahá ke mou nofo pē ‘i homou ‘apí. ‘Ai ho ‘apí ke hoko ko e feitu‘u fakataha‘angá ia pea fokotu‘u ha feitu‘u kehe telia na‘a ‘ikai ke mou lava ‘o a‘u ki ai.

Ngaahi tokoni mahu‘inga

Palani ‘o ha feitu‘u ke fai ki ai ‘a e fakatahatahá

Talanoa ki ho fāmilí fekau‘aki mo e founga te mou fetu‘utaki aí mo e feitu‘u te mou fetaulaki atu ki ai ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē.

Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o fānau

Fakapapau‘i ‘okú ke ‘ilo‘i ‘a e ngaahi palani ‘a homou ‘apiakó pe senitā ako‘anga tokamu‘á ki ha me‘a fakatu‘upakē. ‘Oange kiate kinautolu ha hingoa ‘o ha kakai ‘e toko tolu te nau lava ‘o ‘ave ‘a e fānaú kapau ‘e ‘ikai te ke lava ‘o a‘u ki ai.

Fakamo‘ui ‘a e letioó

‘Ai ha letiō sola pe fakamaka koe‘uhí ke mou lava ai ‘o ma‘u atu ‘a e ngaahi ongoongo mo e fakatokanga fakamuimui tahá. ‘Ilo ki he ngaahi kautaha letiō ke ma‘u mei ai ha fakamatala lolotonga ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakē.

Fekumi ki he founga ke kei ma‘u atu ai ‘a e ngaahi fakamatalá

Fetu‘utaki ‘i tu‘a meí he koló

‘Ai ha tokotaha fetu‘utaki ‘i tu‘a meí he koló ‘oku ‘ilo ki ai ‘a e tokotaha kotoa pē. Ko e taimi ‘e ni‘ihi ko e maumau ko ia ‘a e laine telefoni fakakoló, te ke kei lava pē ‘o fehokotaki mo e kakai ‘i tu‘a mei homou feitu‘ú. ‘Ai ‘a e tokotaha kotoa pē ke nau fetu‘utaki mo ho‘omou tokotaha fetu‘utaki ‘i tu‘a meí he koló ‘aki ha tohi ‘i he telefoni to‘oto‘ó (text) pe fekau ‘i he ‘initanetí ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē ‘o kapau te ke lava.

Tauhi ha lisi

Tauhi ha lisi kuo hiki tohi ai ‘a e ngaahi fika telefoni mahu‘ingá.

Text pe fekau

‘I ha fakatamaki fakatu‘upakē, ‘e lava ke taulōfu‘u vave ‘a e ngaahi laine telefoní. Tauhi kinautolu ke ‘atā koe‘uhí ke lava ‘o fakahoko ‘a e ngaahi telefoni fakavavevavé pea, kapau ‘oku lava, ngāue‘aki ‘a e text pe ko e faitohi ‘i he ‘initanetí ke mou fetu‘utaki ai.