Ko e hā te ke fai kapau ‘e mate ‘a e ‘uhilá ‘i ha ngaahi laui ‘aho? ‘E anga fēfē ha‘amou lava ‘o sio, feime‘atokoni, fakamāfana?

‘E lava ke uesia ‘e he mate ‘a e ‘uhilá ‘a e EFTPOS mo e ngaahi mīsini ATM, ko ia ai fakapapau‘i ‘oku ‘i ai ha‘o pa‘anga pepa ‘i ‘api, pe ngaahi nāunau fe‘unga ke mou haofaki atu ai ‘i ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange.

Ngaahi tokoni mahu‘inga

‘Ai ha maama

‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke tauhi ho‘omou ngaahi nāunau ki he fakatamaki fakatu‘upakeé ‘i ha feitu‘u pē ‘e taha, ka ‘e ala fiema‘u ke mou kumi ‘eni ‘i he fakapo‘ulí. Fakapapau‘i ‘oku ‘ilo‘i ‘e he tokotaha kotoa pē ‘a e feitu‘u ‘oku ‘i ai ‘a e ‘ū kasá mo e maka kasá.

Fakakaukau‘i ‘a e ngaahi nāunau ‘oku mou fiema‘ú

Fakamo‘ui ‘a e letioó

‘Ai ha letiō fakamaka pe sola koe‘uhí ke mou lava ai ‘o ma‘u atu ‘a e ngaahi ongoongo mo e fakatokanga fakamuimui tahá. ‘Ilo ki he ngaahi kautaha letiō ke ma‘u mei ai ha fakamatala lolotonga ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakē.

Fekumi ki he founga ke kei ma‘u atu ai ‘a e ngaahi fakamatalá

Teuteu ho‘omou ngaahi naūnaú

Tauhi ha‘amou me‘atokoni ‘oku ‘ikai fiema‘u ke toe haka pe ta‘o (‘oku lelei ‘a e ngaahi me‘akai kapá) pe ko ha me‘a ‘e lava ke mou feime‘atokoni ai (papakiu kasa pe sitou ki he kemí). ‘Oua na‘a ngalo ‘a e me‘atokoni ma‘á e fanga ki‘i pēpeé mo e fanga monumanu lalatá.

Fakamu‘omu‘a ‘a e ‘aisi fakamokomokó

Kapau ‘e mate ‘a e ‘uhilá, ‘uluaki faka‘aonga‘i ‘a e me‘atokoni ‘i ho‘omou ‘aisi fakamokomokó, pea toki hoko ‘a e ‘aisi fakapoloká. Pea toki ma‘u ‘a e me‘atokoni ‘i he kōpaté pe mei ho‘omou nāunau ki he fakatamaki fakatu‘upakeé.

Talanoa mo homou ngaahi kaungā‘apí

Talanoa mo homou kaungā‘apí fekau‘aki mo e me‘a te nau fai kapau ‘e mate ‘a e ‘uhilá. Te mou ala ‘ilo ai ‘oku ‘i ai ha‘anau me‘a tunu papakiu kasa pea ‘oku ‘i ai ha‘amou me‘atokoni mo ha vai fe‘unga ke mou fevahevahe‘aki (pe tatau pē mo kinautolu).