‘I he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé, ko e lelei tahá ke mou nofo pē ‘i homou ‘apí kapau ‘oku malu ke fakahoko ia. Ka ‘e ala ‘uhinga ia ‘e mate ‘a e ‘uhilá mo e vaí pe ko ha ‘ikai ha founga ke ma‘u mai ai ha ngaahi fakatau ‘i ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange.

‘Oku fe‘unga nai ho‘omou me‘atokoní mo e vai? Fēfē ‘a e ngaahi mēmipa ‘o e fāmilí ‘oku nau fiema‘u ha faito‘o? ‘Oku ‘i ai ha me‘atokoni mo ha vai fe‘unga ke haofaki atu ai mo e fanga monumanu lalata?

Ngaahi tokoni mahu‘inga

‘Ai ha maama

‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke tauhi ho‘omou ngaahi nāunau ki he fakatamaki fakatu‘upakeé ‘i ha feitu‘u pē ‘e taha, ka ‘e ala fiema‘u ke mou kumi ‘eni ‘i he fakapo‘ulí. Fakapapau‘i ‘oku ‘ilo‘i ‘e he tokotaha kotoa pē ‘a e feitu‘u ‘oku ‘i ai ‘a e ‘ū kasá mo e maka kasá.

Fakakaukau‘i ‘a e ngaahi nāunau ‘oku mou fiema‘ú

Fakamu‘omu‘a ‘a e ‘aisi fakamokomokó

Kapau ‘e mate ‘a e ‘uhilá, ‘uluaki faka‘aonga‘i ‘a e me‘atokoni ‘i ho‘omou ‘aisi fakamokomokó, pea toki hoko ‘a e ‘aisi fakapoloká. Pea toki ma‘u ‘a e me‘atokoni ‘i he kōpaté pe mei ho‘omou nāunau ki he fakatamaki fakatu‘upakeé.

‘Ilo pe ko hai ho ngaahi kaungā‘apí

Fakamaheni atu ki ho ngaahi kaungā‘apí. Te nau ala fiema‘u ho‘o tokoní pe te ke ala fiema‘u ‘enau tokoní ‘i ha hoko ‘a ha fakatamaki fakatu‘upakē, pea ‘e ala lava ke mou kau fakataha ke mou haofaki atu ai.

Tauhi ke ke kei ma‘u atu ‘a e ngaahi fakamatalá

Tauhi ke ma‘u atu ‘a e fakamatala fekau‘aki mo e fakatamakí ‘aki ha‘o fanongo ki he letiō fakamaká pe letiō solá. Vakai‘i ‘a e ngaahi uepisaiti mo e mītia fakasōsiale ‘a ho‘omou kōsilio fakakoló pea mo e/pe ko e Civil Defence Emergency Management Group. Muimui ki he ngaahi fakahinohino ‘a e va‘a malu‘i sivilé mo e ngaahi sēvesi tokoni fakavavevavé.

Fekumi ki he founga ke kei ma‘u atu ai ‘a e ngaahi fakamatalá

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Civil Defence logo

Kumi ‘a ho‘o Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group fakakoló.