(‘Oku vekiume ‘e ha tokotaha ‘a honau falé ‘i hono kofu falé mo hono silipa māfaná, ‘i mu‘a ‘i ha matapā sio‘ata.)

Beep Beep [Tatangi ‘a e fafangu fakatokangá meí he telefoní]

(‘Oku kumi holo ‘e he tokotahá ‘a ‘ene telefoní mei hono kató pea pukepuke hake ia. ‘Oku ulo engeenga hake ‘a e telefoní mo ha fu‘u faka‘ilonga fakaofoofo lahi.)

Ke tokoni ke malu‘i koe kapau ‘oku ‘i ai ha me‘a fakatu‘upakē—

(‘Oku hoko atu pe ‘a e mīsini vekiumé ia ‘iate ia pē pea kamata ke ne misi atu ‘a e puipuí.)

—‘oku malava ‘i he taimí ni ke ma‘u atu ‘e he ngaahi telefoni to‘oto‘o ‘oku fenāpasí ‘a e ngaahi fakatokanga Emergency Mobile Alerts.

(‘Oku fetongi ‘a e tokotaha na‘e vekiumé ‘e ha ongo me‘a ‘oku fakahoko ‘ena malí ‘e ha tokotaha fakahoko mali.)

Beep Beep [Tatangi ‘a e fafangu fakatokangá meí he telefoní]

(‘I he tafoki ‘a e tangatá ke fe‘iloaki mo e fefiné, ‘oku to‘o hake ‘e he ongo me‘a malí mo e tokotaha faimalí ‘a ‘enau telefoni to‘oto‘ó mei honau kató. ‘Oku fakaofoofo ha tokotaha pea ‘oku ulo lanu engeenga hake ‘a e ngaahi telefoní kotoa mo ha fu‘u faka‘iloga fakaofoofo lahi. ‘Oku kamata tō atu ‘a e tangatá ki hono uaifi fo‘oú.)

(‘Oku pulia atu ‘a e ongo me‘a malí. ‘Oku puna mai ha me‘avilo (frisbee) meí he tafa‘aki to‘ohema ‘o e sio‘ata sio‘angá. ‘Oku ‘i ai ha ngaahi fu‘u ‘akau ‘oku tu‘u takatakai pea mo e ngaahi konga ‘ao ‘i he langí. ‘Oku tuli mui atu ha kulī ‘i he me‘aviló pea ‘oku tuli mui atu ha fefine ‘oku teunga lele fakamālohisino ‘i he kulií. ‘Oku fakafoki atu ‘e he kulií ‘a e me‘aviló ki he fefiné peá ne amoamohi ‘a e ‘ulu ‘o e kulií.)

Ko ia ai ‘i ho‘o fanongo ki he ongó ni—

(‘Oku to‘o ‘e he fefiné ‘a e me‘aviló meí he kulií peá ne lī atu ia ke tuli‘i ‘e he kulií.)

Beep Beep [Tatangi ‘a e fafangu fakatokangá meí he telefoní]

(‘I he kamata ‘a e fafangu fakatokanga ki he me‘a fakatu‘upakeé, ‘oku ta‘ofi kikī ‘a e kulií ‘i ‘olunga ‘i he ‘eá pea ‘ikai ke ne lava ‘o a‘u ki he me‘aviló. ‘Oku to‘o hake ‘e he fefiné ‘a ‘ene telefoní ‘o pukepuke hake ia ki ‘olunga. ‘Oku ulo engeenga hake ia mo ha fu‘u faka‘ilonga fakaofoofo lahi.)

—ta‘ofi ho‘o me‘a ‘oku faí peá ke muimui ki he ngaahi fakahinohinó.

(‘Oku sio ki mui ‘a e kulií ki he fefiné.)

(‘Oku puli atu ‘a e fefiné mo e kulií. ‘Oku ‘asi mai ha fo‘i tapatolu lanu engeenga ‘o ‘asi ai ha faka‘ilonga fakaofoofo. ‘Okú ne nga‘unu atu ki to‘omata‘u pea liliu ‘o hoko ko e faka‘ilonga ‘o e Emergency Mobile Alert. ‘Oku ‘asi ‘i lalo ‘a e ngaahi fo‘i lea ko e ‘Ta‘ofi ‘a e me‘a ‘okú ke lolotonga fakahokó‘ ‘i lalo. ‘Oku toe ‘asi mai foki mo e ngaahi fo‘i lea ko e ‘Fekumi lahi ange ‘i he civildefence.govt.nz.

Beep Beep [Tatangi ‘a e fafangu fakatokangá]

Ko e hā ‘a e Emergency Mobile Alert?

Ko e Emergency Mobile Alerts ko ha ngaahi fekau ia fekau‘aki mo ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē. ‘Oku tuku atu kinautolu ‘e he ngaahi va‘a ngāue kuo fakamafai‘i ‘i he taimi ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ki he ngaahi telefoni to‘oto‘o ‘oku nau lava ‘o ma‘u atu iá.

‘Oku tauhi ‘e he ngaahi fakatokangá ke malu ‘a e kakaí pea ‘oku fakamafola ia ki he ngaahi telefoni kotoa pē ‘oku malava ke nau ma‘u atu iá meí ha ngaahi taua telefoni to‘oto‘o tu‘upau.

Ngaahi Fakakaukau Fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert

‘Omai ha fakakaukau fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert. ‘Oku tokoni ‘a e ngaahi fakamatala ‘oku tānaki ‘i he saveá ni ke hokohoko atu ‘emau fakalelei‘i ‘a e fa‘unga ngāué.

‘Omai ha fakakaukau fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert
Faka‘ilonga ‘a e Emergency Mobile Alert

Founga ke ma‘u atu ai ‘a e Emergency Mobile Alert

Ke ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alerts, ‘e fiema‘u ha‘o telefoni ‘okú ne malava ‘o ma‘u atu kinautolu. ‘Oku fiema‘u foki ke ma‘u ‘e ho‘o telefoní ha fehokotaki‘anga ki he telefoní pea mo e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tukuhifo ha app pe lēsisita ki ha sēvesi totongi.

  1. Vakai‘i pe ‘oku kau ‘a ho‘o telefoní ‘i he lisi ‘o e ngaahi telefoni te nau lava ‘o ma‘u atu ‘a e ngaahi fakatokangá.
  2. Fakafo‘ou (update) ‘a e polokalama fakakomipiuta ‘o ho‘o telefoní.

Kātaki ‘o vakai ki ho‘o tohi fakahinohino ki ho‘o telefoní pe talanoa mo ho‘o tokotaha ngāue ki ho‘o telefoni to‘oto‘ó kapau ‘okú ke fiema‘u ha tokoni ki hono fakafo‘ou ‘o e polokalama fakakomipiuta ‘i ho‘o telefoní.

‘E lava nai ke u fili ke ‘oua te u ma‘u ‘a e Emergency Mobile Alerts?

Koe‘uhí ko e Emergency Mobile Alert ‘oku fakatumu‘a ia ke tauhi ho‘o malu mo haó, ‘e ‘ikai lava ia ke ke fili ke ta‘ofi ho‘o ma‘u atu ‘a e ngaahi Emergency Mobile Alerts.

‘Oku ‘ikai ke mau tāketi‘i ha ngaahi fa‘ahinga telefoni pau, kā ‘oku mau fakamafola atu kinautolu ki ha feitu‘u ‘oku tāketi‘i pau ‘a ia ‘oku tu‘u lavea ngofua ke uesia. ‘I he ‘uhinga ko ‘ení, ‘oku ‘ikai ke mau lava ai ‘o ta‘ofi pau ‘a ho‘o telefoní.

‘E ala hā ‘i ho‘o telefoní ha ngaahi fo‘i fili ‘oku ala ngāue‘aki ‘i ha ngaahi fonua kehe, kā ‘i Nu‘u Silá ‘oku mau ngāue‘aki ha sēnolo fakamafola ‘oku tuku fakamo‘ui ‘i he taimi kotoa pē.

Ngaahi Ma‘u‘anga Tokoní

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Emergency Mobile Alert logo

‘Omai ha fakakaukau fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert. ‘Oku ngāue‘aki ‘a e ngaahi fakamatala ‘oku tānaki ‘i he saveá ni ke hokohoko atu ‘a ‘emau fakalelei‘i ‘a e fa‘unga fakatokangá.

Fakafehokotaki‘anga ‘i loto
Speech bubbles with question marks in them

Kuo mau fakatahataha‘i ha ngaahi tali ‘aonga ki he ngaahi fehu‘i ‘oku fa‘a ‘eke felāve‘i mo e Emergency Mobile Alert.

Pepa
Emergency Mobile Alert logo

Lau ‘i he Lea Faka-PIlitāniá ‘a e Fakamatala ‘a e Talēkitá ki he Emergency Mobile Alert Device Standards (Ngaahi Tu‘unga ki he Ngaahi Nāunau Fakakomipiuta ‘oku ngāue‘aki ki he Emergency Mobile Alert). ‘Okú ne fakamatala‘i atu ‘a e ngaahi tu‘unga ‘oku faka‘amua ki he ngaahi me‘angāue to‘oto‘o ‘oku fiema‘u ki he fakatokanga ki he me‘a fakatu‘upakeé ‘i Nu‘u Silá.

Lau‘itohi Fakamatala
Emergency Mobile Alert logo

Tukuhifo ‘a e lau‘itohi fakamatala ko ‘ení ‘okú ne fakama‘ala‘ala atu ‘a e fa‘unga ngāue ki he Emergency Mobile Alert.

Lau‘itohi Fakamatala
Emergency Mobile Alert logo

Tukuhifo ‘a e lau‘itohi fakamatala ko ‘ení ‘okú ne fakama‘ala‘ala atu ‘a e fa‘unga ngāue ki he Emergency Mobile Alert.

Mateuteu atu

‘Oku ‘i ai ha ngaahi sitepu faingofua te ke lava ‘o fai ke fakapapau‘i ‘okú ke mateuteu mo ho fāmilí ke mou hao ai.