ਸਧਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ), ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖੋ:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington

ਜਾਂ information@dpmc.govt.nz 'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ੇਕਆਉਟ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ੇਕਆਉਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (the “Site”) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (the "Department") ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ:

  • ਸਾਡੇ ICT ਸਿਸਟਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ (ICT ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ;
  • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ
  • ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ICT ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ information@dpmc.govt.nz 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington