Malu fakalūkufua ‘o e fakamatala ‘i he uepisaití

Te ke lava ‘o vakai takai holo mo mamata‘i ‘a e fakamatala ‘oku ma‘u ‘i he uepisaiti ko ‘ení ‘o ‘ikai ‘omai ha fakamatala fakatāutaha ai. ‘I he feitu‘u ‘okú ke ‘oatu loto fiemālie ai ha fakamatala fakatāutahá (hangē ko e ngaahi foomu ‘i he ‘initanetí), te mau faka‘aonga‘i pē ‘a e fakamatala ko iá ke fakahoko‘aki ha fa‘ahinga fengāue‘aki pē mo koe. Te mau tauhi ha fa‘ahinga fakamatala pehē ke malu pea ‘e ‘ikai ke mau fakahā atu ia ki ha fa‘ahi hono tolu (third party), tukukehe ‘i hano fakangofua ‘e ha lao.

Kapau ‘oku ‘i ai ha me‘a ‘okú ke hoha‘a ki ai fekau‘aki mo e fakamatala fakatāutaha ‘oku mau ma‘ú, kātaki ‘o faitohi ki he:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington

pe ‘oatu ha ‘īmeili ki he information@dpmc.govt.nz

Tu‘utu‘uni ngāue ki he tauhi malu ‘o e fakamatalá ‘i he New Zealand ShakeOut

Ko e uepisaiti ‘a e New Zealand ShakeOut (ko e “Uepisaiti”) ‘oku fakalele ia ‘e he National Emergency Management Agency ‘a ia ko ha va‘a ngāue tu‘u tau‘atāina ia ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Department of the Prime Minister and Cabinet (ko e “Potungāue”). ‘Oku fakahā atu ‘e he tu‘utu‘uni ngāue ko ‘eni ki he tauhi malu ‘o e fakamatalá kiate kinautolu ‘oku nau ngāue‘aki ‘a e Uepisaití ‘a e taimi ‘oku mau tānaki ai ‘a e fakamatala fakatāutahá mo e me‘a ‘oku ngāue‘aki ia ki aí.

Te ke lava ‘o vakai takai holo mo mamata‘i ‘a e fakamatala ‘oku ma‘u ‘i he uepisaiti ko ‘ení ‘o ‘ikai ‘omai ha fakamatala fakatāutaha ai.

Kapau te ke ‘omai ha fakamatala (kau ai ‘a e fakamatala fakatāutahá) kiate kimautolu (hangē ko e ngaahi foomu ‘i he ‘initanetí), te mau faka‘aonga‘i pē ‘a e fakamatala ko iá ke:

  • fakalele, vakai‘i, fakalelei‘i, mo malu‘i ‘a ‘emau ngaahi fa‘unga polokalama ICT, ‘emau uepisaití, pea mo e fakamatala ‘oku ‘i he‘emau uepisaití (ngaahi ‘uhinga ki he ICT mo e uepisaití);
  • fakalelei‘i ‘a ‘emau ngaahi sēvesí; pea mo
  • fakahoko ha ngāue pe tali atu ki he fakamatala kuo ‘omaí pea mo fetu‘utaki ai mo koe.

Te mau tauhi ha fa‘ahinga fakamatala pehē ke malu pea te mau ala vahevahe atu ia mo ha fa‘ahi hono tolu ki he tu‘unga pē ‘e toki fiema‘ú koe‘uhiā ko e ngaahi sēvesi ‘oku nau fakahoko mai ma‘a kimautolu ‘oku felāve‘i mo e ICT mo e uepisaití.

‘Oku mau ma‘u ha polokalama fakakomipiuta ke muimui‘i‘aki pe ko e fē ‘a e ngaahi peesi ‘oku fai ki ai ‘a e ‘a‘ahí ke tokoni mai ke mau ‘ilo‘i ai ‘a e ngaahi tafa‘aki manakoa taha ‘o ‘emau uepisaití. ‘Oku fakatahataha‘i fakalūkufua ‘a e fakamatalá ia pea ‘e ‘ikai ke mau lava ‘o ‘ilo‘i mei ai ‘a e kau ‘a‘ahi fakafo‘ituituí.

‘Okú ke ma‘u ‘a e totonu ke kole ha tatau ‘o ha fa‘ahinga fakamatala fakatāutaha ‘oku mau ma‘u fekau‘aki mo koe, pea kole ke fakatonutonu ia ‘o kapau ‘okú ke pehē ‘oku hala. Kapau ‘okú ke fie kole ha tatau ‘o ho fakamatalá, pe ke fakatonutonu, pe ‘oku ‘i ai ha me‘a ‘okú ke hoha‘a ki ai fekau‘aki mo e fakamatala fakatāutaha ‘oku mau ma‘ú, kātaki ‘o ‘omi ha ‘īmeili ki he information@dpmc.govt.nz pe faitohi ki he:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington