Fetu‘utaki mai fekau‘aki mo e mateuteu atu ki ha fakatamaki fakatu‘upakē, ngaahi me‘a ala fakatu‘utāmaki ‘i Nu‘u Silá, pea mo e uepisaiti Get Ready.

Ko ho‘omou Civil Defence Group fakakoló

Fekumi ki ha fakamatala ki ha fakatamaki fakatu‘upakē ‘oku fekau‘aki mo homou feitu‘u? Fetu‘utaki mo ho‘omou Civil Defence Group fakakoló ki ha ngaahi fakamatala ki he fakatamaki fakatu‘upakē, ngaahi palani, ngaahi mape, ngaahi fakatokanga mo e ngaahi fale‘i ma‘a homou feitu‘ú.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Civil Defence logo

Kumi ‘a ho‘o Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group fakakoló.

‘Omai fakakaukau fekau‘aki mo e uepisaiti ko ‘ení

Kapau ‘okú ke fie ‘omai ha‘o fakakaukau kau ki he uepisaití ni, pe ko e fakamatala ‘oku ‘i loto aí, kātaki ‘o ‘īmeili mai kiate kimautolu ‘i he communicationsnema@nema.govt.nz