Te muna o te kupenga uira (general website privacy)

E ‘aka‘aere‘ia ana te kupenga uira a te New Zealand GetReady (te “Site”) e te National Emergency Management Agency, tei raro ake i te Tipātimani o te Prime Minister, e te Cabinet (te "Department"). Ka ‘akakite teia papa-ture muna, i te aronga te tā‘anga‘anga ra i te Site, me ko‘iko‘i matou i te au ‘akakitekite‘anga piri-mou, e ta matou ka rave ki te reira.

Ka rauka iākoe i te ‘ākarakara, e te kite i te ‘akakitekite‘anga tei roto i teia kupenga uira, ma te kore i te ‘ōronga‘anga i teta‘i ua atu ‘akakitekite‘anga piri-mou.

Me ‘ōronga mai koe i te ‘akakitekite‘anga (pērā katoa no runga iā koe ‘uā‘orāi) kia matou (teia te ‘ākara‘anga, na runga i te ‘akapapa‘anga ‘ātuitui roro uira), ka tā‘anga‘anga ‘ua rāi matou i taua ‘akakitekite‘anga:

  • i te ‘akateretere‘anga, te vāito‘anga, te ‘akapu‘apinga‘anga, e te ‘akamoupiri‘anga i ta matou au turanga ICT, ta matou kupenga uira, e te au ‘akakitekite‘anga tei runga i ta matou kupenga uira (ICT, e te ‘akakoro‘anga kupenga uira)
  • i te ‘akapu‘apinga i ta matou au turanga tauturu
  • i te tā‘anga‘anga, me kore ra, i te pa‘u atu no runga i te ‘akakitekite‘anga tei ‘ōronga‘ia mai, e te komakoma‘anga atu kiā koe
  • mei tei ‘inangaro‘ia, me kore ra, tei ‘akatika‘ia i raro ake i te ture
  • mei tei ‘akapapa‘ia i raro ake i te au ‘irinaki‘anga, e te au papa-ture (teia te ‘ākara‘anga, te au ‘irinaki‘anga, e te au papa-ture no te au tārērē‘anga, mei te Get Ready challenge). 

Ka ‘ākono matou i teta‘i ua atu ‘akakitekite‘anga mei teia, kia mou-piri, e ka tu‘a pa‘a ki teta‘i atu me ka ‘inangaro‘ia no te turanga tauturu ta ratou e ‘ōronga ana no te ‘anga‘anga ICT, e te kupenga uira.

Tei a matou te au rāvenga (software), i te āru i te au kapi tei ‘ākara‘ia ana, i te tauturu ia matou, kia kite i te au turanga ‘inangaro rava ia atu, i runga i ta matou kupenga uira. Kua ‘akapupu‘ia teia ‘akakitekite‘anga, e kare matou e kite e, ko‘ai te au manu‘iri tātakita‘i.

Ka tā‘anga‘anga ‘ia te ‘akakitekite‘anga no runga i teta‘i ‘ua atu, e te National Emergency Management Agency, no te ‘akakoro‘anga anake o te Tārērē‘anga tei ‘ātui‘ia ki taua Tārērē‘anga, me kore ra, kia tau ki tei ‘akapapa‘ia i raro ake i te Competition Terms and Conditions.

Tei iā koe te tika i te pati i teta‘i ‘ua atu kapi no runga i to‘ou ‘akakitekite‘anga piri-mou, e te ‘akatanotano me kua tarevake.

Me te manatā ra koe no runga i teta‘i ‘akakitekite‘anga no runga iā koe ‘uā‘orāi, te mou nei matou, me ka tika, tuku mai i te mēre uira ki te information@dpmc.govt.nz or write to:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington