ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਕੀ ਹੈ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ' ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਜਾਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣਗੇ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਆੱਨ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

  ਸਮਰੱਥ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟਸ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ?

  ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਟੈਸਟ ਅਲਰਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ:

  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ
  • ਫ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
  • ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਂੱਫ ਹੈਲਥ
  • ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਾੱਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ
  • ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ।

  ਅਲਰਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।

  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਨਾਮੀ
  • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ
  • ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਾਂ
  • ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭੀੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

  ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ?

  ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
  • ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
  • ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
  • ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

  ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

 • ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ।

  ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਬੰਦ
  • ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ
  • ਸੈਲੂਲਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।

  ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਰਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ?

  ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ 3G ਤੋਂ 4G ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

  ਕੁਝ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਲਰਟ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੋਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਲਰਟ/ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਅਲਰਟ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ — ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਮੇਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸੁਨੇਹਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਐਂਡਰੌਇਡ ਫੋਨਾਂ ਲਈ

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਐਂਡਰੌਇਡ ਫ਼ੋਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ‘Messages’ ਐਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

  1. Messages ਐਪ 'ਤੇ ਜਾਓ
  2. Menu ਲੱਭੋ (...) ਅਤੇ ‘settings’ ਚੁਣੋ।
  3. ‘Emergency alert history’ ਚੁਣੋ।

  ਐਪਲ (Apple) ਫ਼ੋਨ ਲਈ

  ਆਈਫ਼ੋਨ (iphone) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਅਲਰਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦੇਵੋਗੇ।

  ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲਰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਫ਼ੋਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।

 • ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਮਿਲੇ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  1. ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
  2. ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।

  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

  ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੋਨ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨ ਹੋਣਗੇ।

  ਕੀ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

  ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

  ਇਹ ਅਲਰਟਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

  ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਲਪਿਕ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆੱਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

  ਜੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਲਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

  ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
  • ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
  • ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
  • ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

  ਕੀ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਮੈਸੇਜ਼ਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

  ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

  ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਸਮਰੱਥ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

  ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਮੇਰੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ?

  ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ NZ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 97% ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

  ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ?

  ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

  ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ Wi-fi (ਵਾਈ-ਫਾਈ) ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?

  ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸੈੱਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Wi-fi (ਵਾਈ-ਫਾਈ) ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਕੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਿਨਾਂ ਸੈੱਲ ਸਿਗਨਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਲਿੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਿੰਕ ਵਰਲਡ (Lynk World) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਟੂ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਹੈਜ਼ਰਡ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੈ?

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਐਤਵਾਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਫ਼ੋਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ, ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

  ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਟੈਸਟ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ।

  ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਸਟਰਬ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Hononga ā-waho
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

Pukameka
Emergency Mobile Alert logo

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Pukameka
Emergency Mobile Alert logo

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।