I roto i teta‘i mananatā tupu po‘itirere, ka piritia pa‘a koe ki te kainga, no teta‘i toru rā, me kore ra, ka tere atu. Kimikimi manako no runga i te au mea ka anoano koe, ma te ma‘ani i teta‘i parāni.

I roto i to‘ou kainga

Tei iākoe takere pa‘a te ma‘ata‘anga o te au ‘apinga ka anoano koe. Kare koe e anoano‘ia kia ‘akaputu pouroa ki te ngā‘i ‘okota‘i, māri ra, ka anoano‘ia pa‘a koe i te kimi viviki e/ me kore ra, i roto i te pōiri.

 • Te vai no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu — ‘akapāpu meitaki kia rava mei te iva rīta vai no te tangata tātakita‘i. Ka rava teia no te inu‘anga, e te ‘ōreirei‘anga.
 • Te kai kare e kino vave, e kare e anoano kia tunu‘ia (māri ua, me e umu patia pu‘ākapa, me kore ra, e umu gas tunutunu ta‘au) e te kai na te au pēpē, e te au ‘ānimara/nmanu ‘akaperepere.
 • Te pēpa no te ‘aremeangiti, e te au pakete una ma‘atama‘ata, ei ‘aremeangiti no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.
 • Te ‘a‘aorima, e teta‘i matatāpoki P2, me kore ra, N95 te ka ō meitaki.

Me e kai ‘akakoro‘ia ta‘au e kai ana, ‘akapāpu meitaki kia rava no teta‘i toru rā i te kainga. Pēra katoa teta‘i kete rave viviki. Me anoano‘ia koe kia ‘akaruke, kare pa‘a ta‘au kai e anoano ana, i ko i te au ngā‘i ‘akaruru‘anga.

‘Auraka e ngaropoina, ka rauka iākoe e to‘ou au tangata tupu, i te tauturu ia kotou u‘ā‘orāi na roto i te tu‘atu‘a‘anga i ta kotou i ‘akaputu.

Na roto i te ‘ākono‘anga iākoe ‘uā‘orāi, e to‘ou kōpu tangata, te tauturu katoa ra koe, i te au turanga tauturu i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, i te tato‘u‘anga i ta ratou au rāvenga rava-kore, no te aronga e anoano pakari ra, i te tauturu.

Te Internal link
A kitchen tap

Ka tāmanamanatā‘ia rāi te vai, pērā katoa te vai inu, i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Vai‘o‘ia teta‘i vairanga vai, kia rava no teta‘i toru rā, me kore ra, kia tere atu. Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te tāporoporo‘anga i te vai.

Te External link
Civil Defence logo

I roto i teta‘i tane‘a‘anga, kare pa‘a e rauka iākoe i te tā‘anga‘anga i to‘ou ‘aremeangiti mei tei mātau‘ia, me kua kino te au ara-repo. Tei ko i te Wellington Region Emergency Management Office, te au ‘iku‘iku‘anga, no runga i te ma‘ani‘anga, e te tā‘anga‘anga‘anga, i teta‘i ‘aremeangiti no te manamanatā tupu po‘itirere.

Tei roto i teta‘i kete rave viviki

Vai‘o‘ia kia papa, teta‘i kete rave viviki, no te katoatoa i roto i to‘ou kōpu tangata. E tau kia tāru‘ia ki roto i te au kete tātakita‘i:

 • Te tāmaka ‘ā‘aere‘anga, te kaka‘u mā‘ana‘ana, te pereue ua, e te pare
 • Te vai, e te kai katikati (‘akama‘ara te au pēpē, e te au ‘ānimara/manu ‘akaperepere katoa)
 • Te vairākau tāmā rima
 • Te pātiri āpaipai no te tiāti i te terepōni
 • Te moni
 • Te au pēpa pu‘apinga, e te tūtū (ID) i te ākatinamou e ko koe

‘Akama‘ara i teta‘i ua atu vairākau ka anoano pa‘a koe, ma te ‘ākono i ta‘au kete first aid, te matatāpoki, me kore ra, te tāpoki mata, te mōri-pata, te rātiō, e te au pātiri ki teta‘i ngā‘i te ka rauka iākoe i te rave viviki.

Me e kai ‘akakoro‘ia ta‘au, ‘akapāpu meitaki e tei roto katoa te kai ka anoano koe, i ta‘au kete ‘akaruke‘anga.

I roto i to‘ou mōtoka

Parāni meitaki no ta‘au ka rave, mei tei roto koe i to‘ou mōtoka, me tupu ake teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. Ka piritia koe ki roto i to‘ou mōtoka, no teta‘i tuātau roa, me tupu ake teta‘i vai-puke, ‘uri‘ia kiona. me kore ra, teta‘i manamanatā no te au mea ‘aka‘oro i runga i te mataāra.

‘Ākono‘ia te au mea pu‘apinga no te ora‘anga, no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere ki roto i to‘ou mōtoka. Me te ‘aka‘oro ra koe i roto i te tuātau kino pakari o te reva, i te tuātau anu tāru‘ia atu:

 • teta‘i ‘uru
 • teta‘i tuāpara
 • te vīvī no te uira mōtoka
 • te au mea ūkui i te māramarama mōtoka
 • te kaka‘u mā‘ana‘ana.

Tāporoporo‘ia ki roto i to‘ou mōtoka, te tāmaka ‘ā‘aere, te pereue ua, te au vairākau anonano‘ia, te kai katikati, te vai, te niuniu tiāti terepōni, e teta‘i mōri pata.

‘Akarongo putuputu ki te nūti no runga i te reva, e te ‘akakitekite‘anga no runga i te mataāra, me te parāni ra koe i te teretere.

Te External link
MetService logo

‘Akarongo meitaki ki te ‘akakitekite‘anga, a te MetService no runga i te turanga o te reva.

Te External link
Waka Kotahi logo

Parāni‘ia to‘ou kaveinga no te ‘aka‘oro, e te ‘akakitekite‘anga no runga i te teretere‘anga, ki runga i te kupenga uira, a te Waka Kotahi.

I roto i te ngā‘i ‘anga‘anga

‘Ākapāpu meitaki e, e mea anoano‘ia ta‘au i te ngā‘i ‘anga‘anga, pērā katoa te tāmaka mātūtū no te ‘ā‘aere, te pereue ua, teta‘i mōripata, te kai katikati, e te vai. ‘Ātui atu ki te aronga e no‘o ana ki te pae iākoe, kia ‘anga‘anga ta‘okota‘i kotou, no runga i te ‘oki‘anga ki te kainga, i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.

Kimi‘ia te rāvenga te‘ate‘amamao‘anga i ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga kia papa
E tangata te rave ra, i tana kete rave viviki.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.