Ngaahi fa‘ahinga ‘o e fakatu‘utāmakí

‘Oku lahi ‘a e ngaahi fakatu‘utāmaki fakaenatulá ‘i Nu‘u Sila. Fekumi ki he me‘a ke faí kimu‘a, lolotonga mo e hili ‘a e fa‘ahinga fakatamaki fakatu‘upakē takitaha.

Ngaahi fakatu‘utāmaki kehé

‘Oku lahi ha ngaahi fa‘ahinga fakatu‘utāmaki kehekehe ‘i Nu‘u Sila. Fekumi ki he ngaahi fakatu‘utāmaki kehé, pea ko hai ‘okú ne fatongia‘aki hono tokanga‘i ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ‘i he fekau‘aki mo e ngaahi fakatu‘utāmaki ko ‘ení.

Fekumi ki he ngaahi fakatu‘utamaki kehe ‘i Nu‘u Silá.

Ko e tangata ‘oku sio atu ki he peesi Fa‘u ha Palani (Make a Plan) ‘i he getready.govt.nz

Fa‘u ha palani

‘E lava ke hoko ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē ‘i ha fa‘ahinga taimi pē, ‘i ha fa‘ahinga feitu‘u pē, pea ‘oku ‘ikai ke fa‘a ‘i ai ha fakatokanga tōmu‘a ia ki ai. ‘Oku mahu‘inga ke fa‘u ha ngaahi palani ki he fakatamaki fakatu‘upakeé koe‘uhi ke ke ‘ilo‘i ‘a e me‘a ke fai ‘i he taimi ‘oku hoko ai ha fakatamaki fakatu‘upakē.
Fa‘u ha palani ki ho ‘apí, ngāué, akó, marae pe komiunitií.

Fa‘u ha palani
Ko hono fakahoko ‘e he fānau ako lautohi si‘í ‘a e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú

Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘u

Ko e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú ko e me‘a totonu ia ke fakahoko ‘i ha mofuike. ‘E ‘ikai hoko ai heni ha‘o tō, pea fakasi‘isi‘i ai ha tau ‘a ha me‘a ‘iate koe pea malu ai ho ‘ulú, kiá mo e ngaahi konga mahu‘inga taha ‘o ho sinó (vital organs).

Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘u
Tā fakatātā ‘o ha fefine ‘okú ne ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert ofi atu ki ha kulī ‘oku tētē

Emergency Mobile Alert (Fakatokanga Telefoni ki ha Fakatamaki Fakatu‘upakē)

Ko e Emergency Mobile Alerts ko ha ngaahi fanongonongo ia fekau‘aki mo e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ‘oku tuku atu ‘e he ngaahi va‘a ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé kuo ‘osi fakamafeiá, ki he ngaahi telefoni to‘oto‘o ‘oku nau lava ‘o ma‘u iá. ‘Oku fakataumu‘a kinautolu ke malu‘i ‘a e kakaí pea ‘oku fakamafola ia ki he ngaahi telefoni kotoa pē ‘oku malava ke nau ma‘u atu iá meí ha ngaahi taua telefoni to‘oto‘o tu‘upau.

Emergency Mobile Alert (Fakatokanga Telefoni ki ha Fakatamaki Fakatu‘upakē)
Tā fakatātā ‘o ha tokotaha ‘okú ne fakahoko ‘a e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú

Fale‘i ma‘á e kakai faingata‘a‘ia fakaesinó

Kapau ‘oku ‘i ai hao faingata‘a‘ia fakaesino pe ko ha fa‘ahinga fiema‘u te ke ala tu‘u ai ‘i ha tu‘unga fakatu‘utāmaki lahi ange ‘i ha hoko mai ‘a ha fakatamaki fakatu‘upakē, kumi ha fale‘i ke ke mateuteu ai. Vakai pe ko e hā ‘a e ngaahi sitepu te ke lava ‘o fakahokó pea kumi ha fakamatala ‘i he Talanoa Faka‘ilonga Nima ‘i Nu‘u Silá (New Zealand Sign Language) mo e founga te ke lava ‘o fanongo ai ki aí.

Fale‘i ma‘á e kakai faingata‘a‘ia fakaesinó

Mateuteu atu ki he COVID-19

Koe‘uhí he ‘oku ‘i hotau komiunitií ‘a e COVID-19, ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi sitepu faingofua ‘e lava ke tau fakahoko ke fakatuai‘i‘aki ‘a e mafola ‘a e vailasí – ‘o malu‘i ai kitautolu mo e ni‘ihi kehé.

‘Ilo ki he founga ke mateuteu atu ai ki he COVID-19
Cartoon characters celebrating around a cake with 'Happy Shot Day!' on it