Kapau ‘okú ke tuli pe faingata‘a ‘a ho‘o fanongó, palani atu pe ‘e uesia fēfē koe ‘e ha me‘a fakatu‘upakē ‘e hoko. Kumi ha fale‘i mo ha ngaahi vitiō ‘i he Lea Faka‘ilonga Nima ‘a Nu‘u Silá (New Zealand Sign Language).

Fakapapau‘i ‘oku ‘i ai ha founga ke ke ma‘u atu ai ha ngaahi fakatokanga, fakamatala mo ha fale‘i ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē

  • ‘E fakamafola atu ‘e he letioó mo e televīsoné ‘a e fakamatala mo e fale‘i fakapule‘anga ki he malu‘i sivilé. ‘Ai ho‘o kulupu fekau‘aki fetokoni‘aki fakatāutahá ke nau fakatokanga atu ‘i ha fa‘ahinga fakatokanga pea tauhi atu ke ke ma‘u ‘a e ngaahi fakamatalá. Fetu‘utaki ki ho‘o Civil Defence Emergency Management Group pe kōsilió ke ‘ilo pe ko e hā ‘a e ngaahi founga fakatokanga ‘oku ‘i ho komiunitií.
  • ‘Oange ki hao kaungā‘api pe ko ha taha ‘i ho‘o kupu fetokoni‘akí ha kī ki ho ‘apí koe‘uhi ke nau lava ‘o fakatokanga atu kiate koe.
  • Fokotu‘u ha founga fakatokanga ‘oku fe‘unga mo ho‘o ngaahi fiema‘ú. Hangē ko ‘ení, ko ha nāunau fakatokanga ‘oku ‘i ai ha ngaahi maama takemokemo ulo lahi ke ne tohoaki‘i ‘a ho‘o tokangá. Fetongi ‘a e maká ‘i he māhina ‘e 12 kotoa pē.
  • Fa‘o ha pepa faitohi, ngaahi peni vahevahe mo ha kasa hulu kuo ‘osi fakamaka ‘i ho‘o kato to‘oto‘o kuo tokateú koe‘uhí ke ke lava ai ‘o fetu‘utaki mo e ni‘ihi kehé.
Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Civil Defence logo

Kumi ‘a ho‘o Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group fakakoló.

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Deaf Aotearoa New Zealand logo

‘Oku ‘i ai ha ngaahi sēvesi ‘a e Deaf Aotearoa ma‘á e kakai ‘oku tuli pe faingata‘a‘ia e fanongó.

Ngaahi vitiō ‘a e kautaha New Zealand Sign Language

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a

Mamata‘i ‘a e ngaahi vitiō ko ‘eni ‘i he New Zealand Sign Language fekau‘aki mo e ngaahi me‘a ‘oku ala fakatu‘utāmakí mo e ngaahi me‘a fakatu‘upakē ‘i Nu‘u Silá.