Ko e Fanga Kulī Tokoni ki ha Kau Faingata‘a‘ia Fakaesinó (Disability Assist Dogs) ko e fatongia ia ‘o ‘ou. ‘Oku fiema‘u ke mou fakakau kinautolu ‘i ho‘omou palani mo e teuteu atu ki ha fakatamaki fakatu‘upakeé.

Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o kulī tokoni, hangē ko ha kuli fakahinohino, ma‘u atu ha fakamo‘oni ki ai meí ha kautaha kuo ‘osi fakamafai, hangē ko e Blind Low Vision NZ.

Ma‘u atu ha pine faka‘ilonga ‘o e kulī tokoni ki he faingata‘a‘ia fakaesinó (Disability Assist Dog identification tag). Ko ha pine faka‘ilonga makehe ‘eni ‘oku tui ‘e ha kulī kuo ‘osi fakamo‘oni‘i, ke faingofua ai hono ‘ilo‘i ‘a hono tu‘unga ko e Disability Assist Dog. Fakapapau‘i ‘oku tui ‘e ho‘o kulií ‘a e pine ID ‘i he taimi kotoa pē. ‘Oku ‘oange ‘e he faka‘ilonga ‘a e fanga kulī tokoní ‘a e ngofua ke hū ki he ngaahi senitā malu‘i sivilé ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē. ‘Okú ne toe tokoni foki ki ha vave ha‘á mo toe fakataha kapau ‘okú ke fepulingaki mo ho‘o kulií.

Palani atu ki ho‘o kulií. ‘Ai ha kato to‘oto‘o kuo tokateu ma‘a ho‘o kulií ‘o fa‘o ai ha me‘atokoni, ngaahi faito‘o, ngaahi lēkooti huhu malu‘i, ID mo hano ngaahi leta takitaki ha‘i ma‘u (harnesses).

Fakapapau‘i ‘oku ‘ilo‘i ‘e ho‘o kulií ‘a e kakai ‘i ho‘o kupu fetokoni‘akí. ‘E faingofua ange ai heni ki ho‘o kulií ke ne tali ‘a e tokanga meí ha taha kehe meiate koe.